روش تحقیق موضوعی در قرآن کریم (کارگاه های آموزشی پژوهشی)


جستجو
شماره: 83
عنوان:

هشتاد و سومین کارگاه آموزشی پژوهشی روش تحقیق موضوعی در قرآن کریم با موضوع مجموعه تحقیق های موضوعی فشرده در قرآن کریم


ارائه/نظارت/پژوهش:

پژوهشگران داوطلب و نظارت استاد اکبر سعیدی و دکتر حسین مرادی


تاریخ برگزاری: 1402/08/19
دریافت
شماره: 82
عنوان:

هشتاد و دومین کارگاه آموزشی پژوهشی روش تحقیق موضوعی در قرآن کریم با موضوع مجموعه تحقیق های موضوعی فشرده در قرآن کریم


ارائه/نظارت/پژوهش:

پژوهشگران داوطلب و نظارت استاد اکبر سعیدی و دکتر حسین مرادی


تاریخ برگزاری: 1402/08/05
دریافت
شماره: 81
عنوان:

هشتاد و یکمین کارگاه آموزشی پژوهشی روش تحقیق موضوعی در قرآن کریم با موضوع مجموعه تحقیق های موضوعی فشرده در قرآن کریم


ارائه/نظارت/پژوهش:

پژوهشگران داوطلب و نظارت استاد اکبر سعیدی و دکتر حسین مرادی


تاریخ برگزاری: 1402/07/21
دریافت
شماره: 80
عنوان:

هشتادمین کارگاه آموزشی پژوهشی روش تحقیق موضوعی در قرآن کریم با موضوع مجموعه تحقیق های موضوعی فشرده در قرآن کریم


ارائه/نظارت/پژوهش:

پژوهشگران داوطلب و نظارت استاد اکبر سعیدی و دکتر حسین مرادی


تاریخ برگزاری: 1402/07/07
دریافت
شماره: 79
عنوان:

هفتاد و نهمین کارگاه آموزشی پژوهشی روش تحقیق موضوعی در قرآن کریم با موضوع مجموعه تحقیق های موضوعی فشرده در قرآن کریم


ارائه/نظارت/پژوهش:

پژوهشگران داوطلب و نظارت استاد اکبر سعیدی و دکتر حسین مرادی


تاریخ برگزاری: 1402/06/24
دریافت
شماره: 78
عنوان:

هفتاد و هشتمین کارگاه آموزشی پژوهشی روش تحقیق موضوعی در قرآن کریم با موضوع مجموعه تحقیق های موضوعی فشرده در قرآن کریم


ارائه/نظارت/پژوهش:

پژوهشگران داوطلب و نظارت استاد اکبر سعیدی و دکتر حسین مرادی


تاریخ برگزاری: 1402/06/10
دریافت
شماره: 77
عنوان:

هفتاد و هفتمین کارگاه آموزشی پژوهشی روش تحقیق موضوعی در قرآن کریم با موضوع مجموعه تحقیق های موضوعی فشرده در قرآن کریم


ارائه/نظارت/پژوهش:

پژوهشگران داوطلب و نظارت استاد اکبر سعیدی و دکتر حسین مرادی


تاریخ برگزاری: 1402/05/27
دریافت
شماره: 76
عنوان:

هفتاد و ششمین کارگاه آموزشی پژوهشی روش تحقیق موضوعی در قرآن کریم با موضوع مجموعه تحقیق های موضوعی فشرده در قرآن کریم


ارائه/نظارت/پژوهش:

پژوهشگران داوطلب و نظارت استاد اکبر سعیدی و دکتر حسین مرادی


تاریخ برگزاری: 1402/05/13
دریافت
شماره: 75
عنوان:

هفتاد و پنجمین کارگاه آموزشی پژوهشی روش تحقیق موضوعی در قرآن کریم با موضوع مجموعه تحقیق های موضوعی فشرده در قرآن کریم


ارائه/نظارت/پژوهش:

پژوهشگران داوطلب و نظارت استاد اکبر سعیدی و دکتر حسین مرادی


تاریخ برگزاری: 1402/04/30
دریافت
شماره: 74
عنوان:

هفتاد و چهارمین کارگاه آموزشی پژوهشی روش تحقیق موضوعی در قرآن کریم با موضوع مجموعه تحقیق های موضوعی فشرده در قرآن کریم


ارائه/نظارت/پژوهش:

پژوهشگران داوطلب و نظارت استاد اکبر سعیدی و دکتر حسین مرادی


تاریخ برگزاری: 1402/04/16
دریافت
شماره: 73
عنوان:

هفتاد و سوّمین کارگاه آموزشی پژوهشی روش تحقیق موضوعی در قرآن کریم با موضوع مجموعه تحقیق های موضوعی فشرده در قرآن کریم


ارائه/نظارت/پژوهش:

پژوهشگران داوطلب و نظارت استاد اکبر سعیدی و دکتر حسین مرادی زنجانی


تاریخ برگزاری: 1402/04/02
دریافت
شماره: 72
عنوان:

هفتاد و دوّمین کارگاه آموزشی پژوهشی روش تحقیق موضوعی در قرآن کریم با موضوع مجموعه تحقیق های موضوعی فشرده در قرآن کریم


ارائه/نظارت/پژوهش:

پژوهشگران داوطلب و نظارت استاد اکبر سعیدی و دکتر حسین مرادی زنجانی


تاریخ برگزاری: 1402/03/19
دریافت
شماره: 71
عنوان:

هفتاد و یکمین کارگاه آموزشی پژوهشی روش تحقیق موضوعی در قرآن کریم با موضوع مجموعه تحقیق های موضوعی فشرده در قرآن کریم


ارائه/نظارت/پژوهش:

پژوهشگران داوطلب و نظارت استاد اکبر سعیدی و دکتر حسین مرادی زنجانی


تاریخ برگزاری: 1402/03/05
دریافت
شماره: 70
عنوان:

هفتادمین کارگاه آموزشی پژوهشی روش تحقیق موضوعی در قرآن کریم با موضوع مجموعه تحقیق های موضوعی فشرده در قرآن کریم


ارائه/نظارت/پژوهش:

پژوهشگران داوطلب و نظارت استاد اکبر سعیدی و دکتر حسین مرادی زنجانی


تاریخ برگزاری: 1402/02/22
دریافت
شماره: 69
عنوان:

شصت و نهمین کارگاه آموزشی پژوهشی روش تحقیق موضوعی در قرآن کریم با موضوع مجموعه تحقیق های موضوعی فشرده در قرآن کریم


ارائه/نظارت/پژوهش:

پژوهشگران داوطلب و نظارت استاد اکبر سعیدی و دکتر حسین مرادی


تاریخ برگزاری: 1402/02/08
دریافت
شماره: 68
عنوان:

شصت و هشتمین کارگاه آموزشی پژوهشی روش تحقیق موضوعی در قرآن کریم با موضوع مجموعه تحقیق های موضوعی فشرده در قرآن کریم


ارائه/نظارت/پژوهش:

پژوهشگران داوطلب و نظارت استاد اکبر سعیدی و دکتر حسین مرادی


تاریخ برگزاری: 1401/12/26
دریافت
شماره: 67
عنوان:

شصت و هفتمین کارگاه آموزشی پژوهشی روش تحقیق موضوعی در قرآن کریم با موضوع مجموعه تحقیق های موضوعی فشرده در قرآن کریم


ارائه/نظارت/پژوهش:

پژوهشگران داوطلب و نظارت استاد اکبر سعیدی و دکتر حسین مرادی


تاریخ برگزاری: 1401/12/12
دریافت
شماره: 66
عنوان:

شصت و ششمین کارگاه آموزشی پژوهشی روش تحقیق موضوعی در قرآن کریم با موضوع مجموعه تحقیق های موضوعی فشرده در قرآن کریم


ارائه/نظارت/پژوهش:

پژوهشگران داوطلب و نظارت استاد اکبر سعیدی و دکتر حسین مرادی زنجانی


تاریخ برگزاری: 1401/11/14
دریافت
شماره: 65
عنوان:

شصت و پنجمین کارگاه آموزشی پژوهشی روش تحقیق موضوعی در قرآن کریم با موضوع مجموعه تحقیق های موضوعی فشرده در قرآن کریم


ارائه/نظارت/پژوهش:

پژوهشگران داوطلب و نظارت استاد اکبر سعیدی و دکتر حسین مرادی زنجانی


تاریخ برگزاری: 1401/10/30
دریافت
شماره: 64
عنوان:

شصت و چهارمین کارگاه آموزشی پژوهشی روش تحقیق موضوعی در قرآن کریم با موضوع مجموعه تحقیق های موضوعی فشرده در قرآن کریم


ارائه/نظارت/پژوهش:

پژوهشگران داوطلب و نظارت استاد اکبر سعیدی و دکتر حسین مرادی زنجانی


تاریخ برگزاری: 1401/10/16
دریافت
شماره: 63
عنوان:

شصت و سوّمین کارگاه آموزشی پژوهشی روش تحقیق موضوعی در قرآن کریم با موضوع مجموعه تحقیق های موضوعی فشرده در قرآن کریم


ارائه/نظارت/پژوهش:

پژوهشگران داوطلب و نظارت استاد اکبر سعیدی و دکتر حسین مرادی زنجانی


تاریخ برگزاری: 1401/10/02
دریافت
شماره: 62
عنوان:

شصت و دوّمین کارگاه آموزشی پژوهشی روش تحقیق موضوعی در قرآن کریم با موضوع مجموعه تحقیق های موضوعی فشرده در قرآن کریم


ارائه/نظارت/پژوهش:

پژوهشگران داوطلب و نظارت استاد اکبر سعیدی و دکتر حسین مرادی زنجانی


تاریخ برگزاری: 1401/09/08
دریافت
شماره: 61
عنوان:

شصت و یکمین کارگاه آموزشی پژوهشی روش تحقیق موضوعی در قرآن کریم با موضوع مجموعه تحقیق های موضوعی فشرده در قرآن کریم


ارائه/نظارت/پژوهش:

پژوهشگران داوطلب و نظارت استاد اکبر سعیدی و دکتر حسین مرادی زنجانی


تاریخ برگزاری: 1401/09/04
دریافت
شماره: 60
عنوان:

شصتمین کارگاه آموزشی پژوهشی روش تحقیق موضوعی در قرآن کریم با موضوع مجموعه تحقیق های موضوعی فشرده در قرآن کریم


ارائه/نظارت/پژوهش:

پژوهشگران داوطلب و نظارت استاد اکبر سعیدی و دکتر حسین مرادی زنجانی


تاریخ برگزاری: 1401/08/20
دریافت
شماره: 59
عنوان:

پنجاه و نهمین کارگاه آموزشی پژوهشی روش تحقیق موضوعی در قرآن کریم با موضوع «کارآفرینی»


ارائه/نظارت/پژوهش:

پژوهشگران داوطلب و نظارت استاد اکبر سعیدی و دکتر حسین مرادی زنجانی


تاریخ برگزاری: 1401/08/06
دریافت
شماره: 58
عنوان:

پنجاه و هشتمین کارگاه آموزشی پژوهشی روش تحقیق موضوعی در قرآن کریم با موضوع «کارآفرینی»


ارائه/نظارت/پژوهش:

پژوهشگران داوطلب و نظارت استاد اکبر سعیدی و دکتر حسین مرادی زنجانی


تاریخ برگزاری: 1401/07/22
دریافت
شماره: 57
عنوان:

پنجاه و هفتمین کارگاه آموزشی پژوهشی روش تحقیق موضوعی در قرآن کریم با موضوع «کارآفرینی»


ارائه/نظارت/پژوهش:

پژوهشگران داوطلب و نظارت استاد اکبر سعیدی و دکتر حسین مرادی زنجانی


تاریخ برگزاری: 1401/07/08
دریافت
شماره: 56
عنوان:

پنجاه و ششمین کارگاه آموزشی پژوهشی روش تحقیق موضوعی در قرآن کریم با موضوع «کارآفرینی»


ارائه/نظارت/پژوهش:

مهندس احد سعیدی، استاد علی اکبر رحیم بروجردی


تاریخ برگزاری: 1401/04/19
دریافت
شماره: 54
عنوان:

پنجاه و چهارمین کارگاه آموزشی پژوهشی روش تحقیق موضوعی در قرآن کریم با موضوع مجموعه تحقیق های موضوعی فشرده در قرآن کریم


ارائه/نظارت/پژوهش:

پژوهشگران داوطلب و نظارت دکتر محمّدعلی لسانی فشارکی و دکتر حسین مرادی زنجانی


تاریخ برگزاری: 1400/10/03
دریافت
شماره: 53
عنوان:

پنجاه وسوّمین کارگاه آموزشی پژوهشی روش تحقیق موضوعی در قرآن کریم با موضوع مجموعه تحقیق های موضوعی فشرده در قرآن کریم


ارائه/نظارت/پژوهش:

پژوهشگران داوطلب و نظارت دکتر محمّدعلی لسانی فشارکی و دکتر حسین مرادی زنجانی


تاریخ برگزاری: 1400/09/19
دریافت
شماره: 52
عنوان:

پنجاه و دوّمین کارگاه آموزشی پژوهشی روش تحقیق موضوعی در قرآن کریم با موضوع مجموعه تحقیق های موضوعی فشرده در قرآن کریم


ارائه/نظارت/پژوهش:

پژوهشگران داوطلب و نظارت دکتر محمّدعلی لسانی فشارکی و دکتر حسین مرادی زنجانی


تاریخ برگزاری: 1400/09/05
دریافت
شماره: 51
عنوان:

پنجاه و یکمین کارگاه آموزشی پژوهشی روش تحقیق موضوعی در قرآن کریم با موضوع مجموعه تحقیق های موضوعی فشرده در قرآن کریم


ارائه/نظارت/پژوهش:

پژوهشگران داوطلب و نظارت دکتر محمّدعلی لسانی فشارکی و دکتر حسین مرادی زنجانی


تاریخ برگزاری: 1400/08/21
دریافت
شماره: 50
عنوان:

پنجاهمین کارگاه آموزشی پژوهشی روش تحقیق موضوعی در قرآن کریم با موضوع مجموعه تحقیق های موضوعی فشرده در قرآن کریم


ارائه/نظارت/پژوهش:

پژوهشگران داوطلب و نظارت دکتر محمّدعلی لسانی فشارکی و دکتر حسین مرادی زنجانی


تاریخ برگزاری: 1400/08/07
دریافت
شماره: 49
عنوان:

چهل و نهمین کارگاه آموزشی پژوهشی روش تحقیق موضوعی در قرآن کریم با موضوع مجموعه تحقیق های موضوعی فشرده در قرآن کریم


ارائه/نظارت/پژوهش:

پژوهشگران داوطلب و نظارت دکتر محمّدعلی لسانی فشارکی و دکتر حسین مرادی زنجانی


تاریخ برگزاری: 1400/07/23
دریافت
شماره: 48
عنوان:

چهل و هشتمین کارگاه آموزشی پژوهشی روش تحقیق موضوعی در قرآن کریم با موضوع مجموعه تحقیق های موضوعی فشرده در قرآن کریم


ارائه/نظارت/پژوهش:

پژوهشگران داوطلب و نظارت دکتر محمّدعلی لسانی فشارکی و دکتر حسین مرادی زنجانی


تاریخ برگزاری: 1400/07/09
دریافت
شماره: 47
عنوان:

چهل و هفتمین کارگاه آموزشی پژوهشی روش تحقیق موضوعی در قرآن کریم با موضوع مجموعه تحقیق های موضوعی فشرده در قرآن کریم


ارائه/نظارت/پژوهش:

پژوهشگران داوطلب و نظارت دکتر محمّدعلی لسانی فشارکی و دکتر حسین مرادی زنجانی


تاریخ برگزاری: 1400/06/26
دریافت
شماره: 46
عنوان:

چهل و ششمین کارگاه آموزشی پژوهشی روش تحقیق موضوعی در قرآن کریم با موضوع مجموعه تحقیق های موضوعی فشرده در قرآن کریم


ارائه/نظارت/پژوهش:

پژوهشگران داوطلب و نظارت دکتر محمّدعلی لسانی فشارکی و دکتر حسین مرادی زنجانی


تاریخ برگزاری: 1400/06/12
دریافت
شماره: 45
عنوان:

چهل و پنجمین کارگاه آموزشی پژوهشی روش تحقیق موضوعی در قرآن کریم با موضوع مجموعه تحقیق های موضوعی فشرده در قرآن کریم


ارائه/نظارت/پژوهش:

پژوهشگران داوطلب و نظارت دکتر محمّدعلی لسانی فشارکی و دکتر حسین مرادی زنجانی


تاریخ برگزاری: 1400/05/29
دریافت
شماره: 44
عنوان:

چهل و چهارمین کارگاه آموزشی پژوهشی روش تحقیق موضوعی در قرآن کریم با موضوع مجموعه تحقیق های موضوعی فشرده در قرآن کریم


ارائه/نظارت/پژوهش:

پژوهشگران داوطلب و نظارت دکتر محمّدعلی لسانی فشارکی و دکتر حسین مرادی زنجانی


تاریخ برگزاری: 1400/05/15
دریافت
شماره: 43
عنوان:

چهل و سوّمین کارگاه آموزشی پژوهشی روش تحقیق موضوعی در قرآن کریم با موضوع مجموعه تحقیق های موضوعی فشرده در قرآن کریم


ارائه/نظارت/پژوهش:

پژوهشگران داوطلب و نظارت دکتر محمّدعلی لسانی فشارکی و دکتر حسین مرادی زنجانی


تاریخ برگزاری: 1400/05/01
دریافت
شماره: 42
عنوان:

چهل و دوّمین کارگاه آموزشی پژوهشی روش تحقیق موضوعی در قرآن کریم با موضوع مجموعه تحقیق های موضوعی فشرده در قرآن کریم


ارائه/نظارت/پژوهش:

پژوهشگران داوطلب و نظارت دکتر محمّدعلی لسانی فشارکی و دکتر حسین مرادی زنجانی


تاریخ برگزاری: 1400/04/18
دریافت
شماره: 41
عنوان:

چهل و یکمین کارگاه آموزشی پژوهشی روش تحقیق موضوعی در قرآن کریم با موضوع مجموعه تحقیق های موضوعی فشرده در قرآن کریم


ارائه/نظارت/پژوهش:

پژوهشگران داوطلب و نظارت دکتر محمّدعلی لسانی فشارکی و دکتر حسین مرادی زنجانی


تاریخ برگزاری: 1400/04/04
دریافت
شماره: 40
عنوان:

چهلمین کارگاه آموزشی پژوهشی روش تحقیق موضوعی در قرآن کریم با موضوع مجموعه تحقیق های موضوعی فشرده در قرآن کریم


ارائه/نظارت/پژوهش:

پژوهشگران داوطلب و نظارت دکتر محمّدعلی لسانی فشارکی و دکتر حسین مرادی زنجانی


تاریخ برگزاری: 1400/03/21
دریافت
شماره: 39
عنوان:

سی و نهمین کارگاه آموزشی پژوهشی روش تحقیق موضوعی در قرآن کریم با موضوع مجموعه تحقیق های موضوعی فشرده در قرآن کریم


ارائه/نظارت/پژوهش:

پژوهشگران داوطلب و نظارت دکتر محمّدعلی لسانی فشارکی و دکتر حسین مرادی زنجانی


تاریخ برگزاری: 1400/03/07
دریافت
شماره: 38
عنوان:

سی و هشتمین کارگاه آموزشی پژوهشی روش تحقیق موضوعی در قرآن کریم با موضوع مجموعه تحقیق های موضوعی فشرده در قرآن کریم- نشست دوّم


ارائه/نظارت/پژوهش:

پژوهشگران داوطلب و نظارت دکتر محمّدعلی لسانی فشارکی و دکتر حسین مرادی زنجانی


تاریخ برگزاری: 1399/11/24
دریافت
شماره: 38
عنوان:

سی و هشتمین کارگاه آموزشی پژوهشی روش تحقیق موضوعی در قرآن کریم با موضوع مجموعه تحقیق های موضوعی فشرده در قرآن کریم- نشست اوّل


ارائه/نظارت/پژوهش:

پژوهشگران داوطلب و نظارت دکتر محمّدعلی لسانی فشارکی و دکتر حسین مرادی زنجانی


تاریخ برگزاری: 1399/11/23
دریافت
شماره: 37
عنوان:

سی و هفتمین کارگاه آموزشی پژوهشی روش تحقیق موضوعی در قرآن کریم با ادامۀ موضوع شرک و توحید


ارائه/نظارت/پژوهش:

دکتر محمّدعلی لسانی فشارکی


تاریخ برگزاری: 1399/05/10
دریافت
شماره: 36
عنوان:

سی و ششمین کارگاه آموزشی پژوهشی روش تحقیق موضوعی در قرآن کریم با موضوع شرک و توحید


ارائه/نظارت/پژوهش:

دکتر محمّدعلی لسانی فشارکی


تاریخ برگزاری: 1399/04/27
دریافت
شماره: 35
عنوان:

سی و پنجمین کارگاه آموزشی پژوهشی روش تحقیق موضوعی در قرآن کریم با موضوع فقه قرآنی


ارائه/نظارت/پژوهش:

دکتر محمّدعلی لسانی فشارکی، دکتر حسین مرادی زنجانی


تاریخ برگزاری: 1398/12/23
دریافت
شماره: 34
عنوان:

سی و چهارمین کارگاه آموزشی پژوهشی روش تحقیق موضوعی در قرآن کریم با موضوع اطلاع رسانی و تبلیغات


ارائه/نظارت/پژوهش:

دکتر محمّدعلی لسانی فشارکی، استاد اکبر سعیدی


تاریخ برگزاری: 1398/12/16
دریافت
شماره: 33
عنوان:

سی و سومین کارگاه آموزشی پژوهشی روش تحقیق موضوعی در قرآن کریم با موضوع بدعت و بدعت گذاری


ارائه/نظارت/پژوهش:

دکتر فرهاد فتح زاد، دکتر حسین مرادی زنجانی


تاریخ برگزاری: 1398/11/25
دریافت
شماره: 32
عنوان:

سی و دومین کارگاه آموزشی پژوهشی روش تحقیق موضوعی در قرآن کریم با موضوع خلاقیت


ارائه/نظارت/پژوهش:

مهندس محمّدصادق حامدی، استاد اکبر سعیدی


تاریخ برگزاری: 1398/11/11
دریافت
شماره: 31
عنوان:

سی و یکمین کارگاه آموزشی پژوهشی روش تحقیق موضوعی در قرآن کریم با موضوع نیایش


ارائه/نظارت/پژوهش:

استاد زینب رحیم بروجردی، استاد منصوره توسلی


تاریخ برگزاری: 1398/10/27
دریافت
شماره: 30
عنوان:

سی امین کارگاه آموزشی پژوهشی روش تحقیق موضوعی در قرآن کریم با موضوع کسب و کار


ارائه/نظارت/پژوهش:

استاد علی اکبر رحیم بروجردی، مهندس احد سعیدی


تاریخ برگزاری: 1398/10/13
دریافت
شماره: 29
عنوان:

بیست و نهمین کارگاه آموزشی پژوهشی روش تحقیق موضوعی در قرآن کریم با موضوع حلال و حرام


ارائه/نظارت/پژوهش:

استاد مصطفی رزّاقی، دکتر فرهاد فتح زاد


تاریخ برگزاری: 1398/09/29
دریافت
شماره: 28
عنوان:

بیست و هشتمین کارگاه آموزشی پژوهشی روش تحقیق موضوعی در قرآن کریم با موضوع انسان و تغذیه


ارائه/نظارت/پژوهش:

دکتر محمّدعلی لسانی فشارکی، دکتر حسین مرادی زنجانی


تاریخ برگزاری: 1398/09/15
دریافت
شماره: 27
عنوان:

بیست و هفتمین کارگاه آموزشی پژوهشی روش تحقیق موضوعی در قرآن کریم با موضوع عوامل و موانع رشد


ارائه/نظارت/پژوهش:

استاد اکبر سعیدی، دکتر فرهاد فتح زاد


تاریخ برگزاری: 1398/09/01
دریافت
شماره: 25
عنوان:

بیست و پنجمین کارگاه آموزشی پژوهشی روش تحقیق موضوعی در قرآن کریم با موضوع بازی و سرگرمی


ارائه/نظارت/پژوهش:

مهندس محمّدصادق حامدی، استاد مصطفس رزّاقی


تاریخ برگزاری: 1398/08/17
دریافت
شماره: 24
عنوان:

بیست و چهارمین کارگاه آموزشی پژوهشی روش تحقیق موضوعی در قرآن کریم با موضوع آموزش و پرورش


ارائه/نظارت/پژوهش:

استاد فاطمه آذرخش، استاد زینب رحیم بروجردی


تاریخ برگزاری: 1398/08/03
دریافت
شماره: 22
عنوان:

بیست و دومین کارگاه آموزشی پژوهشی روش تحقیق موضوعی در قرآن کریم با موضوع روانشناسی


ارائه/نظارت/پژوهش:

دکتر محمّدعلی لسانی فشارکی، استاد اکبر سعیدی


تاریخ برگزاری: 1398/07/19
دریافت
شماره: 21
عنوان:

بیست و یکمین کارگاه آموزشی پژوهشی روش تحقیق موضوعی در قرآن کریم با موضوع ازدواج


ارائه/نظارت/پژوهش:

دکتر محمّدعلی لسانی فشارکی، مهندس محمّدصادق حامدی


تاریخ برگزاری: 1398/07/05
دریافت
شماره: 20
عنوان:

بیستمین کارگاه آموزشی پژوهشی روش تحقیق موضوعی در قرآن کریم با موضوع زن سالاری و مرد سالاری


ارائه/نظارت/پژوهش:

استاد فاطمه آذرخش، دکتر حسین مرادی زنجانی


تاریخ برگزاری: 1398/06/22
دریافت
شماره: 19
عنوان:

نوزدهمین کارگاه آموزشی پژوهشی روش تحقیق موضوعی در قرآن کریم با موضوع نظم، برنامه ریزی و مهندسی اجتماعی


ارائه/نظارت/پژوهش:

استاد علی اکبر رحیم بروجردی، استاد اکبر سعیدی، مهندس احد سعیدی


تاریخ برگزاری: 1398/06/08
دریافت
شماره: 18
عنوان:

هجدهمین کارگاه آموزشی پژوهشی روش تحقیق موضوعی در قرآن کریم با موضوع زیارت قبور و عتبات


ارائه/نظارت/پژوهش:

دکتر محمّدعلی لسانی فشارکی، دکتر حسین مرادی زنجانی


تاریخ برگزاری: 1398/05/25
دریافت
شماره: 17
عنوان:

هفدهمین کارگاه آموزشی پژوهشی روش تحقیق موضوعی در قرآن کریم با موضوع قرآن و رسانه


ارائه/نظارت/پژوهش:

استاد علی اکبر رحیم بروجردی، دکتر ابوذر پورمحمّدی، مهندس محمّدصادق حامدی


تاریخ برگزاری: 1398/05/11
دریافت
شماره: 16
عنوان:

شانزدهمین کارگاه آموزشی پژوهشی روش تحقیق موضوعی در قرآن کریم با موضوع فرزندان


ارائه/نظارت/پژوهش:

استاد فاطمه آذرخش و استاد زینب رحیم بروجردی


تاریخ برگزاری: 1398/04/28
دریافت
شماره: 15
عنوان:

پانزدهمین کارگاه آموزشی پژوهشی روش تحقیق موضوعی در قرآن کریم با ادامۀ موضوع مکانیزم وحی


ارائه/نظارت/پژوهش:

دکتر حسین مرادی زنجانی و استاد مصطفی رزّاقی


تاریخ برگزاری: 1398/04/14
دریافت
شماره: 14
عنوان:

چهاردهمین کارگاه آموزشی پژوهشی روش تحقیق موضوعی در قرآن کریم با موضوع مکانیزم وحی


ارائه/نظارت/پژوهش:

دکتر حسین مرادی زنجانی و استاد مصطفی رزّاقی


تاریخ برگزاری: 1398/03/31
دریافت
شماره: 12
عنوان:

دوازدهمین کارگاه آموزشی پژوهشی روش تحقیق موضوعی در قرآن کریم با موضوع خواب و رؤیا


ارائه/نظارت/پژوهش:

دکتر محمّدعلی لسانی فشارکی


تاریخ برگزاری: 1398/02/06
دریافت
شماره: 11
عنوان:

یازدهمین کارگاه آموزشی پژوهشی روش تحقیق موضوعی در قرآن کریم با موضوع خواب و بیداری


ارائه/نظارت/پژوهش:

دکتر محمّدعلی لسانی فشارکی


تاریخ برگزاری: 1398/01/23
دریافت
شماره: 9
عنوان:

نهمین کارگاه آموزشی پژوهشی روش تحقیق موضوعی در قرآن کریم با موضوع روزه و رمضان


ارائه/نظارت/پژوهش:

استاد اکبر سعیدی، دکتر محمّدعلی لسانی فشارکی (دانشگاه پیام نور آران و بیدگل)


تاریخ برگزاری: 1396/10/20
دریافت
شماره: 7
عنوان:

هقتمین کارگاه آموزشی پژوهشی روش تحقیق موضوعی در قرآن کریم با موضوع حسن عاقبت


ارائه/نظارت/پژوهش:

دکتر محمّدعلی لسانی فشارکی


تاریخ برگزاری: 1396/10/20
دریافت
شماره: 6
عنوان:

ششمین کارگاه آموزشی پژوهشی روش تحقیق موضوعی در قرآن کریم با موضوع مرگ و برزخ


ارائه/نظارت/پژوهش:

دکتر محمّدعلی لسانی فشارکی


تاریخ برگزاری: 1396/09/13
دریافت
شماره: 4
عنوان:

چهارمین کارگاه آموزشی پژوهشی روش تحقیق موضوعی در قرآن کریم با موضوع رضایت


ارائه/نظارت/پژوهش:

دکتر محمّدعلی لسانی فشارکی، استاد اکبر سعیدی


تاریخ برگزاری: 1396/08/23
دریافت
شماره: 3
عنوان:

سومین کارگاه آموزشی پژوهشی روش تحقیق موضوعی در قرآن کریم با موضوع مقام زن


ارائه/نظارت/پژوهش:

دکتر محمّدعلی لسانی فشارکی


تاریخ برگزاری: 1396/06/15
دریافت
شماره: 2
عنوان:

دومین کارگاه آموزشی پژوهشی روش تحقیق موضوعی در قرآن کریم با موضوع ولایت


ارائه/نظارت/پژوهش:

دکتر محمّدعلی لسانی فشارکی


تاریخ برگزاری: 1396/04/27
دریافت
شماره: 1
عنوان:

یکمین کارگاه آموزشی پژوهشی روش تحقیق موضوعی در قرآن کریم با موضوع قضا و قدر


ارائه/نظارت/پژوهش:

دکتر محمّدعلی لسانی فشارکی


تاریخ برگزاری: 1396/01/27
دریافت
شماره: 8
عنوان:

هشتمین کارگاه آموزشی پژوهشی روش تحقیق موضوعی در قرآن کریم با موضوع «اضطراب»


ارائه/نظارت/پژوهش:

دکتر محمّدعلی لسانی فشارکی (دانشکدۀ طبّ سنّتی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی)


تاریخ برگزاری:
دریافت