مطالعات قرآنی در سیرهٔ نبوی (کارگاه‌های آموزشی پژوهشی)


عنوان:

هفدهمین کارگاه آموزشی پژوهشی مطالعات قرآنی در سیرهٔ نبوی با موضوع اسماء و اوصاف پیامبراکرم در قرآن کریم


ارائه/نظارت/پژوهش:

دکتر حسین مرادی زنجانی و دکتر محمّدعلی لسانی فشارکی


تاریخ برگزاری:

1400/08/14


دریافت
عنوان:

شانزدهمین کارگاه آموزشی پژوهشی مطالعات قرآنی در سیرهٔ نبوی با موضوع آداب مسلمانی در سیرهٔ نبوی (2)


ارائه/نظارت/پژوهش:

دکتر محمّدعلی لسانی فشارکی


تاریخ برگزاری:

1399/08/26


دریافت
عنوان:

پانزدهمین کارگاه آموزشی پژوهشی مطالعات قرآنی در سیرهٔ نبوی با موضوع آداب مسلمانی در سیرهٔ نبوی (1)


ارائه/نظارت/پژوهش:

دکتر محمّدعلی لسانی فشارکی


تاریخ برگزاری:

1399/07/28


دریافت
عنوان:

سیزدهمین کارگاه آموزشی پژوهشی مطالعات قرآنی در سیرهٔ نبوی با موضوع دعا و نماز و روزه در سیرهٔ نبوی (1)


ارائه/نظارت/پژوهش:

دکتر محمّدعلی لسانی فشارکی


تاریخ برگزاری:

1399/05/07


دریافت
عنوان:

چهاردهمین کارگاه آموزشی پژوهشی مطالعات قرآنی در سیرهٔ نبوی با موضوع دعا و نماز و روزه در سیرهٔ نبوی (2)


ارائه/نظارت/پژوهش:

دکتر محمّدعلی لسانی فشارکی


تاریخ برگزاری:

1399/05/27


دریافت
عنوان:

دوازدهمین کارگاه آموزشی پژوهشی مطالعات قرآنی در سیرهٔ نبوی با موضوع مباحث تکمیلی (نقد و بررسی فیلم محمّد رسول‌الله)(2)


ارائه/نظارت/پژوهش:

دکتر محمّدعلی لسانی فشارکی


تاریخ برگزاری:

1399/04/09


دریافت
عنوان:

یازدهمین کارگاه آموزشی پژوهشی مطالعات قرآنی در سیرهٔ نبوی با موضوع مباحث تکمیلی (نقد و بررسی فیلم محمّد رسول‌الله)(1)


ارائه/نظارت/پژوهش:

دکتر محمّدعلی لسانی فشارکی


تاریخ برگزاری:

1399/03/19


دریافت