مطالعات قرآنی در سیرهٔ نبوی (کارگاه های آموزشی پژوهشی)


جستجو
شماره: 19
عنوان:

نوزدهمین کارگاه آموزشی پژوهشی مطالعات قرآنی در سیرهٔ نبوی با موضوع قیام مهدوی حسن ختام سیره نبوی


ارائه/نظارت/پژوهش:

دکتر حسین مرادی زنجانی و دکتر محمّدعلی لسانی فشارکی


تاریخ برگزاری: 1400/12/27
دریافت
شماره: 18
عنوان:

هجدهمین کارگاه آموزشی پژوهشی مطالعات قرآنی در سیرهٔ نبوی با موضوع کرامت نبوی در سوره مبارکۀ فتح


ارائه/نظارت/پژوهش:

دکتر حسین مرادی زنجانی و دکتر محمّدعلی لسانی فشارکی


تاریخ برگزاری: 1400/09/26
دریافت
شماره: 17
عنوان:

هفدهمین کارگاه آموزشی پژوهشی مطالعات قرآنی در سیرهٔ نبوی با موضوع اسماء و اوصاف پیامبراکرم در قرآن کریم


ارائه/نظارت/پژوهش:

دکتر حسین مرادی زنجانی و دکتر محمّدعلی لسانی فشارکی


تاریخ برگزاری: 1400/08/14
دریافت
شماره: 16
عنوان:

شانزدهمین کارگاه آموزشی پژوهشی مطالعات قرآنی در سیرهٔ نبوی با موضوع آداب مسلمانی در سیرهٔ نبوی (2)


ارائه/نظارت/پژوهش:

دکتر محمّدعلی لسانی فشارکی


تاریخ برگزاری: 1399/08/26
دریافت
شماره: 15
عنوان:

پانزدهمین کارگاه آموزشی پژوهشی مطالعات قرآنی در سیرهٔ نبوی با موضوع آداب مسلمانی در سیرهٔ نبوی (1)


ارائه/نظارت/پژوهش:

دکتر محمّدعلی لسانی فشارکی


تاریخ برگزاری: 1399/07/28
دریافت
شماره: 14
عنوان:

چهاردهمین کارگاه آموزشی پژوهشی مطالعات قرآنی در سیرهٔ نبوی با موضوع دعا و نماز و روزه در سیرهٔ نبوی (2)


ارائه/نظارت/پژوهش:

دکتر محمّدعلی لسانی فشارکی


تاریخ برگزاری: 1399/05/27
دریافت
شماره: 13
عنوان:

سیزدهمین کارگاه آموزشی پژوهشی مطالعات قرآنی در سیرهٔ نبوی با موضوع دعا و نماز و روزه در سیرهٔ نبوی (1)


ارائه/نظارت/پژوهش:

دکتر محمّدعلی لسانی فشارکی


تاریخ برگزاری: 1399/05/07
دریافت
شماره: 12
عنوان:

دوازدهمین کارگاه آموزشی پژوهشی مطالعات قرآنی در سیرهٔ نبوی با موضوع مباحث تکمیلی (نقد و بررسی فیلم محمّد رسول‌الله)(2)


ارائه/نظارت/پژوهش:

دکتر محمّدعلی لسانی فشارکی


تاریخ برگزاری: 1399/04/09
دریافت
شماره: 11
عنوان:

یازدهمین کارگاه آموزشی پژوهشی مطالعات قرآنی در سیرهٔ نبوی با موضوع مباحث تکمیلی (نقد و بررسی فیلم محمّد رسول‌الله)(1)


ارائه/نظارت/پژوهش:

دکتر محمّدعلی لسانی فشارکی


تاریخ برگزاری: 1399/03/19
دریافت