تفسیر سوره شناختی آیات (کارگاه های آموزشی پژوهشی)


جستجو
شماره: 83
عنوان:

تفسیر سوره شناختی آیۀ «اولئک هم المؤمنون حقّا»


ارائه/نظارت/پژوهش:

دکتر حسین مرادی


تاریخ برگزاری: 1402/05/05
دریافت
شماره: 82
عنوان:

تفسیر سوره شناختی آیۀ «یتلونه حقّ تلاوته » (روش امام رضا در تلاوت آیات)


ارائه/نظارت/پژوهش:

دکتر حسین مرادی زنجانی


تاریخ برگزاری: 1400/07/15
دریافت
شماره: 81
عنوان:

تفسیر سوره شناختی آیۀ «ولو کان من عند غیرالله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا»


ارائه/نظارت/پژوهش:

دکتر محمّدعلی لسانی فشارکی


تاریخ برگزاری: 1400/06/11
دریافت
شماره: 80
عنوان:

تفسیر سوره شناختی آیۀ «ووصینا الانسان بوالدیه احسانا»


ارائه/نظارت/پژوهش:

استاد امیرحسین شاددل ،‌دکتر محمدعلی لسانی فشارکی


تاریخ برگزاری: 1397/12/24
دریافت
شماره: 79
عنوان:

تفسیر سوره شناختی آیۀ «ان الشیطان للانسان عدو مبین»


ارائه/نظارت/پژوهش:

،‌دکتر محمدعلی لسانی فشارکی


تاریخ برگزاری: 1397/12/10
دریافت
شماره: 78
عنوان:

تفسیر سوره شناختی آیۀ «واقم الصلاة لذکری»


ارائه/نظارت/پژوهش:

مهندس محمدصادق حامدی،‌دکتر محمدعلی لسانی فشارکی


تاریخ برگزاری: 1397/11/26
دریافت
شماره: 77
عنوان:

تفسیر سوره شناختی آیة الوضوء


ارائه/نظارت/پژوهش:

دکتر محمدعلی لسانی فشارکی


تاریخ برگزاری: 1397/11/12
دریافت
شماره: 76
عنوان:

تفسیر سوره شناختی آیة الحجاب


ارائه/نظارت/پژوهش:

دکتر محمدعلی لسانی فشارکی


تاریخ برگزاری: 1397/10/14
دریافت
شماره: 75
عنوان:

تفسیر سوره شناختی آیة الخمس


ارائه/نظارت/پژوهش:

دکتر محمدعلی لسانی فشارکی


تاریخ برگزاری: 1397/09/30
دریافت
شماره: 74
عنوان:

تفسیر سوره شناختی آیۀ «تبتغی مرضات ازواجک»


ارائه/نظارت/پژوهش:

استاد زینب رحیم بروجردی،‌استاد منصوره شرکت توسلی


تاریخ برگزاری: 1397/09/09
دریافت
شماره: 73
عنوان:

تفسیر سوره شناختی آیۀ «فالله خیر حافظا وهو ارحم الراحمین»


ارائه/نظارت/پژوهش:

دکتر فرهاد فتح‌زاد،‌دکتر محمدعلی لسانی فشارکی


تاریخ برگزاری: 1397/08/25
دریافت
شماره: 72
عنوان:

تفسیر سوره شناختی آیۀ «ومن یتق الله یجعل له مخرجا»


ارائه/نظارت/پژوهش:

دکتر محمدعلی لسانی فشارکی


تاریخ برگزاری: 1397/08/18
دریافت
شماره: 71
عنوان:

تفسیر سوره شناختی آیۀ «من ذا الذی یقرض الله قرضا حسنا»


ارائه/نظارت/پژوهش:

مهندس محمدصادق حامدی،‌استاد اکبر سعیدی


تاریخ برگزاری: 1397/08/04
دریافت
شماره: 70
عنوان:

تفسیر سوره شناختی آیۀ «انما ولیکم الله ورسوله»


ارائه/نظارت/پژوهش:

استاد زینب رحیم بروجردی،‌ مهندس منصوره شرکت توسلی


تاریخ برگزاری: 1397/07/20
دریافت
شماره: 69
عنوان:

تفسیر سوره شناختی آیۀ «ما آتاکم الرسول فخذوه ومانهاکم عنه فانتهوا»


ارائه/نظارت/پژوهش:

دکتر فرهاد فتح‌زاد، دکتر محمدعلی لسانی فشارکی


تاریخ برگزاری: 1397/07/06
دریافت
شماره: 68
عنوان:

تفسیر سوره شناختی آیۀ «والسابقون السابقون، اولائک المقربون»


ارائه/نظارت/پژوهش:

دکتر محمدعلی لسانی فشارکی


تاریخ برگزاری: 1397/06/23
دریافت
شماره: 67
عنوان:

تفسیر سوره شناختی آیۀ «ان ربکم لرؤف رحیم»


ارائه/نظارت/پژوهش:

استاد اکبر سعیدی، دکتر محمدعلی لسانی فشارکی


تاریخ برگزاری: 1397/06/09
دریافت
شماره: 66
عنوان:

تفسیر سوره شناختی آیۀ «وامرهم شوری بینهم»


ارائه/نظارت/پژوهش:

استاد مصطفی رزاقی، دکتر محمدعلی لسانی فشارکی


تاریخ برگزاری: 1397/05/26
دریافت
شماره: 65
عنوان:

تفسیر سوره شناختی آیۀ «الله لطیف بعباده»


ارائه/نظارت/پژوهش:

استاد اکبر سعیدی


تاریخ برگزاری: 1397/05/12
دریافت
شماره: 64
عنوان:

تفسیر سوره شناختی آیۀ «ان اصحاب الجنة الیوم في شغل فاکهون»


ارائه/نظارت/پژوهش:

دکتر محمّدعلی لسانی فشارکی


تاریخ برگزاری: 1397/04/29
دریافت
شماره: 63
عنوان:

تفسیر سوره شناختی آیۀ «ولاتفسدوا فی الارض بعد اصلاحها»


ارائه/نظارت/پژوهش:

دکتر محمّدعلی لسانی فشارکی، مهندس محمّدصادق حامدی


تاریخ برگزاری: 1397/04/15
دریافت
شماره: 59
عنوان:

تفسیر سوره شناختی آیۀ «ان اکرمکم عند الله اتقاکم»


ارائه/نظارت/پژوهش:

دکتر محمدعلی لسانی فشارکی


تاریخ برگزاری: 1397/01/24
دریافت
شماره: 58
عنوان:

تفسیر سوره شناختی آیۀ «اهدنا الصراط المستقیم»)2(


ارائه/نظارت/پژوهش:

دکتر محمدعلی لسانی فشارکی، دکتر حسین مرادی زنجانی


تاریخ برگزاری: 1396/12/18
دریافت
شماره: 57
عنوان:

تفسیر سوره شناختی آیۀ «اهدنا الصراط المستقیم»


ارائه/نظارت/پژوهش:

دکتر حسین مرادی زنجانی


تاریخ برگزاری: 1396/11/06
دریافت
شماره: 56
عنوان:

تفسیر سوره شناختی آیۀ «لیس للانسان الا ما سعی»


ارائه/نظارت/پژوهش:

دکتر محمدعلی لسانی فشارکی


تاریخ برگزاری: 1396/10/22
دریافت
شماره: 55
عنوان:

تفسیر سوره شناختی آیۀ «واجعلنا للمتقین اماما»


ارائه/نظارت/پژوهش:

دکتر محمدعلی لسانی فشارکی


تاریخ برگزاری: 1396/10/08
دریافت
شماره: 54
عنوان:

تفسیر سوره شناختی آیۀ «وابتغوا الیه الوسیله»


ارائه/نظارت/پژوهش:

دکتر محمدعلی لسانی فشارکی


تاریخ برگزاری: 1396/09/24
دریافت
شماره: 53
عنوان:

تفسیر سوره شناختی آیۀ «نحن نقص علیک احسن القصص»


ارائه/نظارت/پژوهش:

دکتر محمدعلی لسانی فشارکی


تاریخ برگزاری: 1396/09/10
دریافت
شماره: 52
عنوان:

تفسیر سوره شناختی آیۀ «ان الحسنات یذهبن السیئات»


ارائه/نظارت/پژوهش:

دکتر محمدعلی لسانی فشارکی


تاریخ برگزاری: 1396/08/12
دریافت
شماره: 51
عنوان:

تفسیر سوره شناختی آیۀ «ولایرضی لعباده الکفر»


ارائه/نظارت/پژوهش:

دکتر محمدعلی لسانی فشارکی


تاریخ برگزاری: 1396/07/28
دریافت
شماره: 50
عنوان:

تفسیر سوره شناختی آیۀ «ولسوف یعطیک ربک فترضی»


ارائه/نظارت/پژوهش:

دکتر محمدعلی لسانی فشارکی


تاریخ برگزاری: 1396/07/14
دریافت
شماره: 49
عنوان:

تفسیر سوره شناختی آیۀ «هل یستوی الذین یعلمون و الذین لایعلمون»


ارائه/نظارت/پژوهش:

دکتر حسین مرادی زنجانی


تاریخ برگزاری: 1396/06/31
دریافت
شماره: 48
عنوان:

تفسیر سوره شناختی آیۀ «رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق»


ارائه/نظارت/پژوهش:

دکتر محمدعلی لسانی فشارکی


تاریخ برگزاری: 1396/06/03
دریافت
شماره: 47
عنوان:

تفسیر سوره شناختی آیۀ «ولکن اکثر الناس لایعلمون»


ارائه/نظارت/پژوهش:

دکتر محمدعلی لسانی فشارکی


تاریخ برگزاری: 1396/05/20
دریافت
شماره: 46
عنوان:

تفسیر سوره شناختی آیۀ «الهاکم التکاثر»


ارائه/نظارت/پژوهش:

مهندس محمدصادق حامدی، دکتر فرهاد فتح‌زاد، دکتر محمدعلی لسانی فشارکی،


تاریخ برگزاری: 1396/05/06
دریافت
شماره: 44
عنوان:

تفسیر سوره شناختی آیۀ «وانک لعلی خلق عظیم»


ارائه/نظارت/پژوهش:

مهندس محمدصادق حامدی، مهندس منصوره شرکت توسلی


تاریخ برگزاری: 1396/04/09
دریافت
شماره: 43
عنوان:

تفسیر سوره شناختی آیۀ «کتب علیکم الصیام»


ارائه/نظارت/پژوهش:

استاد زهره شوندی، استاد زینب رحیم بروجردی


تاریخ برگزاری: 1396/03/12
دریافت
شماره: 42
عنوان:

تفسیر سوره شناختی آیۀ «فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه»


ارائه/نظارت/پژوهش:

دکتر محمّدعلی لسانی فشارکی


تاریخ برگزاری: 1396/02/29
دریافت
شماره: 41
عنوان:

تفسیر سوره شناختی آیۀ «الیوم اکملت لکم دینکم»


ارائه/نظارت/پژوهش:

دکتر محمّدعلی لسانی فشارکی


تاریخ برگزاری: 1396/02/15
دریافت
شماره: 45
عنوان:

تفسیر سوره شناختی آیۀ «کل نفس ذائقة الموت»


ارائه/نظارت/پژوهش:

دکتر محمدعلی لسانی فشارکی


تاریخ برگزاری: 1396/01/18
دریافت
شماره: 15
عنوان:

تفسیر سوره شناختی آیۀ «وکلمة الله هی العلیا»


ارائه/نظارت/پژوهش:

دکتر محمّدعلی لسانی فشارکی


تاریخ برگزاری: 1394/08/01
دریافت
شماره: 62
عنوان:

تفسیر سوره شناختی آیۀ «ان اصحاب الجنة الیوم في شغل فاکهون»


ارائه/نظارت/پژوهش:

دکتر محمّدعلی لسانی فشارکی، دکتر فرهاد فتح‌زاد


تاریخ برگزاری:
دریافت
شماره: 61
عنوان:

تفسیر سوره شناختی آیۀ «ولله الاسماء الحسنی فادعوه بها»


ارائه/نظارت/پژوهش:

دکتر محمّدعلی لسانی فشارکی


تاریخ برگزاری:
دریافت
شماره: 60
عنوان:

تفسیر سوره شناختی آیۀ «واعتصموا بحبل الله جمیعا ولاتفرقوا»


ارائه/نظارت/پژوهش:

دکتر محمّدعلی لسانی فشارکی


تاریخ برگزاری:
دریافت
شماره: 40
عنوان:

تفسیر سوره شناختی آیۀ «ربنا انزل علینا مائدة من السماء»


ارائه/نظارت/پژوهش:

دکتر محمّدعلی لسانی فشارکی


تاریخ برگزاری:
دریافت
شماره: 39
عنوان:

تفسیر سوره شناختی آیۀ «الا قیلاً سلاما ًسلاما»


ارائه/نظارت/پژوهش:

دکتر محمّدعلی لسانی فشارکی


تاریخ برگزاری:
دریافت
شماره: 38
عنوان:

تفسیر سوره شناختی آیۀ «خذوا زینتکم عند کل مسجد»


ارائه/نظارت/پژوهش:

دکتر محمّدعلی لسانی فشارکی


تاریخ برگزاری:
دریافت
شماره: 37
عنوان:

تفسیر سوره شناختی آیۀ «لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنة»


ارائه/نظارت/پژوهش:

دکتر محمّدعلی لسانی فشارکی


تاریخ برگزاری:
دریافت
شماره: 36
عنوان:

تفسیر سوره شناختی آیۀ «واذا قرئ القرآن فاستمعوا له و انصتوا لعلکم ترحمون»


ارائه/نظارت/پژوهش:

دکتر محمّدعلی لسانی فشارکی


تاریخ برگزاری:
دریافت
شماره: 35
عنوان:

تفسیر سوره شناختی آیۀ «ولباس التقوی ذلک خیر»


ارائه/نظارت/پژوهش:

دکتر محمّدعلی لسانی فشارکی


تاریخ برگزاری:
دریافت
شماره: 34
عنوان:

تفسیر سوره شناختی آیۀ «فاقروا ما تیسر من القرآن»


ارائه/نظارت/پژوهش:

دکتر حسین مرادی زنجانی


تاریخ برگزاری:
دریافت
شماره: 33
عنوان:

تفسیر سوره شناختی آیۀ «یا ایها الذین آمنوا لاتاکلوا الربا اضعافا مضاعفة»


ارائه/نظارت/پژوهش:

دکتر محمّدعلی لسانی فشارکی


تاریخ برگزاری:
دریافت
شماره: 32
عنوان:

تفسیر سوره شناختی آیۀ «تعاونوا علی البر و التقوی»


ارائه/نظارت/پژوهش:

دکتر محمّدعلی لسانی فشارکی


تاریخ برگزاری:
دریافت
شماره: 31
عنوان:

تفسیر سوره شناختی آیۀ «خذ العفو وامر بالعرف و اعرض عن الجاهلین» (2)


ارائه/نظارت/پژوهش:

دکتر محمّدعلی لسانی فشارکی


تاریخ برگزاری:
دریافت
شماره: 30
عنوان:

تفسیر سوره شناختی آیۀ «الیس الله بکاف عبده»


ارائه/نظارت/پژوهش:

دکتر محمّدعلی لسانی فشارکی


تاریخ برگزاری:
دریافت
شماره: 29
عنوان:

تفسیر سوره شناختی آیۀ «خذ العفو وامر بالعرف و اعرض عن الجاهلین»


ارائه/نظارت/پژوهش:

دکتر محمّدعلی لسانی فشارکی


تاریخ برگزاری:
دریافت
شماره: 28
عنوان:

تفسیر سوره شناختی آیۀ «بقیت الله خیر لکم ان کنتم مؤمنین»


ارائه/نظارت/پژوهش:

دکتر محمّدعلی لسانی فشارکی


تاریخ برگزاری:
دریافت
شماره: 27
عنوان:

تفسیر سوره شناختی آیۀ «بلسان عربی مبین»


ارائه/نظارت/پژوهش:

دکتر حسین مرادی زنجانی


تاریخ برگزاری:
دریافت
شماره: 26
عنوان:

تفسیر سوره شناختی آیۀ «واتموا الحج و العمرة لله»


ارائه/نظارت/پژوهش:

دکتر محمّدعلی لسانی فشارکی


تاریخ برگزاری:
دریافت
شماره: 25
عنوان:

تفسیر سوره شناختی آیۀ «فلینظر الانسان الی طعامه-۲»


ارائه/نظارت/پژوهش:

دکتر محمّدعلی لسانی فشارکی


تاریخ برگزاری:
دریافت
شماره: 24
عنوان:

تفسیر سوره شناختی آیۀ «فلینظر الانسان الی طعامه-۱»


ارائه/نظارت/پژوهش:

دکتر محمّدعلی لسانی فشارکی


تاریخ برگزاری:
دریافت
شماره: 23
عنوان:

تفسیر سوره شناختی آیۀ «والرجز فاهجر»


ارائه/نظارت/پژوهش:

دکتر محمّدعلی لسانی فشارکی


تاریخ برگزاری:
دریافت
شماره: 22
عنوان:

تفسیر سوره شناختی آیۀ امانت


ارائه/نظارت/پژوهش:

دکتر محمّدعلی لسانی فشارکی


تاریخ برگزاری:
دریافت
شماره: 21
عنوان:

تفسیر سوره شناختی آیۀ «ان الدین عندالله الاسلام»


ارائه/نظارت/پژوهش:

دکتر حسین مرادی زنجانی


تاریخ برگزاری:
دریافت
شماره: 20
عنوان:

تفسیر سوره شناختی آیۀ «فمن یعمل مثقال ذرة خیر یره. ومن یعمل مثقال ذرة شرا یره»


ارائه/نظارت/پژوهش:

دکتر حسین مرادی زنجانی


تاریخ برگزاری:
دریافت
شماره: 19
عنوان:

تفسیر سوره شناختی آیۀ «افوض امری الی الله»


ارائه/نظارت/پژوهش:

دکتر محمّدعلی لسانی فشارکی


تاریخ برگزاری:
دریافت
شماره: 18
عنوان:

تفسیر سوره شناختی آیۀ «الحمدلله رب العالمین»


ارائه/نظارت/پژوهش:

استاد اکبر سعیدی, استاد زینب رحیم بروجردی


تاریخ برگزاری:
دریافت
شماره: 17
عنوان:

تفسیر سوره شناختی آیۀ «ادعونی استجب لکم»


ارائه/نظارت/پژوهش:

دکتر محمّدعلی لسانی فشارکی


تاریخ برگزاری:
دریافت
شماره: 16
عنوان:

تفسیر سوره شناختی آیۀ «خلق لکم من انفسکم ازواجاً لتسکنوا الیها»


ارائه/نظارت/پژوهش:

دکتر محمّدعلی لسانی فشارکی


تاریخ برگزاری:
دریافت
شماره: 14
عنوان:

تفسیر سوره شناختی آیۀ «انّ المسلمین و المسلمات»


ارائه/نظارت/پژوهش:

استاد علی‌اصغر سعدآبادی،‌ استاد میثم علی‌پور


تاریخ برگزاری:
دریافت
شماره: 13
عنوان:

تفسیر سوره شناختی آیۀ «وقل لعبادی یقولوا التی هی احسن»


ارائه/نظارت/پژوهش:

دکتر محمّدعلی لسانی فشارکی


تاریخ برگزاری:
دریافت
شماره: 12
عنوان:

تفسیر سوره شناختی آیۀ «و لقد آتینا لقمان الحکمه»


ارائه/نظارت/پژوهش:

دکتر محمّدعلی لسانی فشارکی


تاریخ برگزاری:
دریافت
شماره: 11
عنوان:

تفسیر سوره شناختی آیۀ محکم و متشابه


ارائه/نظارت/پژوهش:

دکتر محمّدعلی لسانی فشارکی


تاریخ برگزاری:
دریافت
شماره: 10
عنوان:

تفسیر سوره شناختی آیۀ «لن تنالوا البرّ حتی تنفقوا ممّا تحبون»


ارائه/نظارت/پژوهش:

دکتر محمّدعلی لسانی فشارکی


تاریخ برگزاری:
دریافت
شماره: 9
عنوان:

تفسیر سوره شناختی آیۀ آمن الرسول


ارائه/نظارت/پژوهش:

دکتر محمّدعلی لسانی فشارکی


تاریخ برگزاری:
دریافت
شماره: 8
عنوان:

تفسیر سوره شناختی آیۀ نور


ارائه/نظارت/پژوهش:

دکتر محمّدعلی لسانی فشارکی


تاریخ برگزاری:
دریافت
شماره: 7
عنوان:

تفسیر سوره شناختی آیۀ «و من یتوکّل علی الله فهو حسبه»


ارائه/نظارت/پژوهش:

دکتر محمّدعلی لسانی فشارکی


تاریخ برگزاری:
دریافت
شماره: 6
عنوان:

تفسیر سوره شناختی آیۀ «ربّنا آتنا فی الدنیا حسنۀ و فی الآخرۀ حسنة»


ارائه/نظارت/پژوهش:

دکتر محمّدعلی لسانی فشارکی


تاریخ برگزاری:
دریافت
شماره: 5
عنوان:

تفسیر سوره شناختی آیۀ «ام حسبت ان اصحاب الکهف و الرقیم کانوا من آیاتنا عجبا»


ارائه/نظارت/پژوهش:

دکتر محمّدعلی لسانی فشارکی


تاریخ برگزاری:
دریافت
شماره: 4
عنوان:

تفسیر سوره شناختی آیۀ «شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن»


ارائه/نظارت/پژوهش:

دکتر محمّدعلی لسانی فشارکی


تاریخ برگزاری:
دریافت
شماره: 3
عنوان:

تفسیر سوره شناختی آیۀ «رب اشرح لی صدری»


ارائه/نظارت/پژوهش:

دکتر محمّدعلی لسانی فشارکی


تاریخ برگزاری:
دریافت
شماره: 2
عنوان:

تفسیر سوره شناختی آیة الکرسی


ارائه/نظارت/پژوهش:

دکتر محمّدعلی لسانی فشارکی


تاریخ برگزاری:
دریافت
شماره: 1
عنوان:

تفسیر سوره شناختی آیه ی امن یجیب


ارائه/نظارت/پژوهش:

دکتر محمّدعلی لسانی فشارکی


تاریخ برگزاری:
دریافت