اخبار کانون زبان قرآن


90مین کارگاه آموزشی پژوهشی روش تحقیق موضوعی در قرآن کریم با ارائه مجموعه تحقیق‌های موضوعی فشرده در قرآن کریم توسط پژوهشگران داوطلب و با نظارت استاد اکبر سعیدی و دکتر حسین مرادی در محل ساختمان کرامت کانون زبان قرآن برگزار شد.

214 مین سمینار علمی با موضوع «مشاهده‌گری و کودک» و با ارائۀ استاد زینب رحیم بروجردی در محل ساختمان کرامت کانون زبان قرآن برگزار شد.
چهل و سوّمین (43) کارگاه آموزشی پژوهشی بازخوانی تفاسير فارسی (تفسیر سوره بقره از تفسیرعزیزی) با اجرای داوطلبانه جمعی و با نظارت دکتر حسین مرادی و استاد مصطفی رزاقی در محل ساختمان کرامت کانون زبان قرآن برگزار شد.
213 مین سمینار علمی با موضوع «از تغذیۀ آگاهانه تا روزه‌داری مسلمانانه» و با ارائۀ استاد معصومه سادات حسینی در محل ساختمان کرامت کانون زبان قرآن برگزار شد.
212 مین سمینار علمی با موضوع «معاشرت نیکوی زن با همسر» و با ارائۀ سرکارخانم استاد ام البنین امیری در محل ساختمان کرامت کانون زبان قرآن برگزار شد.

89مین کارگاه آموزشی پژوهشی روش تحقیق موضوعی در قرآن کریم با ارائه مجموعه تحقیق‌های موضوعی فشرده در قرآن کریم توسط پژوهشگران داوطلب و با نظارت استاد اکبر سعیدی و دکتر حسین مرادی در محل ساختمان کرامت کانون زبان قرآن برگزار شد.

211 مین سمینار علمی با موضوع «بازبینی نقش مغز در انسان» و با ارائۀ سرکار خانم استاد مینا قدیری در محل ساختمان کرامت کانون زبان قرآن برگزار شد.
210 مین سمینار علمی با موضوع «گونه‌های تصریف الفاظ قرآن در کلام معصومین» و با ارائۀ استاد فاطمه آذرخش در محل ساختمان کرامت کانون زبان قرآن برگزار شد.
209 مین سمینار علمی با موضوع «مسئولیت اجتماعی» و با ارائۀ مهندس محمّدصادق حامدی در محل ساختمان کرامت کانون زبان قرآن برگزار شد.

88مین کارگاه آموزشی پژوهشی روش تحقیق موضوعی در قرآن کریم با ارائه مجموعه تحقیق‌های موضوعی فشرده در قرآن کریم توسط پژوهشگران داوطلب و با نظارت استاد اکبر سعیدی و دکتر حسین مرادی در محل ساختمان کرامت کانون زبان قرآن برگزار شد.