طرح جامع آموزش زبان قرآن (کارگاه‌های آموزشی پژوهشی)


عنوان:

«یکمین کارگاه آموزشی پژوهشی طرح جامع آموزش زبان قرآن»


ارائه/نظارت/پژوهش:

استاد اکبری سعیدی، دکتر محمّدعلی لسانی فشارکی


تاریخ برگزاری:

1398/04/03


دریافت