طرح جامع آموزش زبان قرآن (کارگاه های آموزشی پژوهشی)


جستجو
شماره: 1
عنوان:

«یکمین کارگاه آموزشی پژوهشی طرح جامع آموزش زبان قرآن»


ارائه/نظارت/پژوهش:

استاد اکبری سعیدی، دکتر محمّدعلی لسانی فشارکی


تاریخ برگزاری: 1398/04/03
دریافت