پرسمان عاشورا (سلسله نشست‌های سمینار علمی فرهنگی)


عنوان:

یکمین نشست سمینار علمی فرهنگی پرسمان عاشورا


ارائه/نظارت/پژوهش:

دکتر محمّدعلی لسانی فشارکی


تاریخ برگزاری:

1401/05/08


دریافت
عنوان:

دوّمین نشست سمینار علمی فرهنگی پرسمان عاشورا


ارائه/نظارت/پژوهش:

دکتر حسین مرادی زنجانی


تاریخ برگزاری:

1401/05/09


دریافت
عنوان:

سوّمین نشست سمینار علمی فرهنگی پرسمان عاشورا


ارائه/نظارت/پژوهش:

استاد مصطفی رزّاقی


تاریخ برگزاری:

1401/05/10


دریافت
عنوان:

چهارمین نشست سمینار علمی فرهنگی پرسمان عاشورا


ارائه/نظارت/پژوهش:

دکتر حسین مرادی زنجانی


تاریخ برگزاری:

1401/05/11


دریافت
عنوان:

پنجمین نشست سمینار علمی فرهنگی پرسمان عاشورا


ارائه/نظارت/پژوهش:

دکتر محمّدعلی لسانی فشارکی


تاریخ برگزاری:

1401/05/12


دریافت
عنوان:

ششمین نشست سمینار علمی فرهنگی پرسمان عاشورا


ارائه/نظارت/پژوهش:

دکتر حسین مرادی زنجانی


تاریخ برگزاری:

1401/05/13


دریافت
عنوان:

هفتمین نشست سمینار علمی فرهنگی پرسمان عاشورا


ارائه/نظارت/پژوهش:

دکتر محمّدعلی لسانی فشارکی


تاریخ برگزاری:

1401/05/14


دریافت
عنوان:

هشتمین نشست سمینار علمی فرهنگی پرسمان عاشورا


ارائه/نظارت/پژوهش:

دکتر حسین مرادی زنجانی


تاریخ برگزاری:

1401/05/15


دریافت
عنوان:

نهمین نشست سمینار علمی فرهنگی پرسمان عاشورا


ارائه/نظارت/پژوهش:

دکتر فرهاد فتح‌زاد


تاریخ برگزاری:

1401/05/16


دریافت
عنوان:

دهمین نشست سمینار علمی فرهنگی پرسمان عاشورا


ارائه/نظارت/پژوهش:

دکتر حسین مرادی زنجانی


تاریخ برگزاری:

1401/05/17


دریافت
عنوان:

یازدهمین نشست سمینار علمی فرهنگی پرسمان عاشورا


ارائه/نظارت/پژوهش:

استاد اکبر سعیدی


تاریخ برگزاری:

1401/05/18


دریافت
عنوان:

دوازدهمین نشست سمینار علمی فرهنگی پرسمان عاشورا


ارائه/نظارت/پژوهش:

دکتر حسین مرادی زنجانی


تاریخ برگزاری:

1401/05/19


دریافت