بازخوانی تفاسیر فارسی (کارگاه های آموزشی پژوهشی)


جستجو
شماره: 34
عنوان:

کارگاه آموزشی پژوهشی بازخوانی تفاسیر فارسی (تفسیر سورۀ یاسین و صافّات از ترجمۀ تفسیر طبری)


ارائه/نظارت/پژوهش:

اجرای داوطلبانه جمعی و نظارت دکتر حسین مرادی و استاد مصطفی رزّاقی


تاریخ برگزاری: 1402/05/20
دریافت
شماره: 33
عنوان:

کارگاه آموزشی پژوهشی بازخوانی تفاسیر فارسی (تفسیر سورۀ هود از ترجمۀ تفسیر طبری)


ارائه/نظارت/پژوهش:

اجرای داوطلبانه جمعی و نظارت دکتر حسین مرادی و استاد مصطفی رزّاقی


تاریخ برگزاری: 1402/04/23
دریافت
شماره: 32
عنوان:

کارگاه آموزشی پژوهشی بازخوانی تفاسیر فارسی (تفسیر سوره کهف از تفسیر سورآبادی)


ارائه/نظارت/پژوهش:

اجرای داوطلبانه جمعی و نظارت دکتر حسین مرادی و استاد مصطفی رزّاقی


تاریخ برگزاری: 1402/04/09
دریافت
شماره: 31
عنوان:

کارگاه آموزشی پژوهشی بازخوانی تفاسیر فارسی (تفسیر سوره کهف از تفسیر سورآبادی)


ارائه/نظارت/پژوهش:

اجرای داوطلبانه جمعی و نظارت دکتر حسین مرادی و استاد مصطفی رزّاقی


تاریخ برگزاری: 1402/03/26
دریافت
شماره: 30
عنوان:

کارگاه آموزشی پژوهشی بازخوانی تفاسیر فارسی (تفسیر سوره کهف از تفسیر سورآبادی)


ارائه/نظارت/پژوهش:

اجرای داوطلبانه جمعی و نظارت دکتر حسین مرادی و استاد مصطفی رزّاقی


تاریخ برگزاری: 1402/03/12
دریافت