زبان قرآن در نهج‌البلاغه و صحیفهٔ سجّادیّه (کارگاه‌های آموزشی پژوهشی)


عنوان:

پنجمین کارگاه آموزشی پژوهشی زبان قرآن در نهج البلاغه و صحیفهٔ سجّادیّه


ارائه/نظارت/پژوهش:

دکتر حسین مرادی زنجانی،‌استاد مصطفی رزاقی


تاریخ برگزاری:

1401/09/25


دریافت
عنوان:

چهارمین کارگاه آموزشی پژوهشی زبان قرآن در نهج البلاغه و صحیفهٔ سجّادیّه


ارائه/نظارت/پژوهش:

دکتر حسین مرادی زنجانی،‌استاد مصطفی رزاقی


تاریخ برگزاری:

1401/09/11


دریافت
عنوان:

سومین کارگاه آموزشی پژوهشی زبان قرآن در نهج البلاغه و صحیفهٔ سجّادیّه


ارائه/نظارت/پژوهش:

دکتر حسین مرادی زنجانی،‌استاد مصطفی رزاقی


تاریخ برگزاری:

1401/08/27


دریافت
عنوان:

دوّمین کارگاه آموزشی پژوهشی زبان قرآن در نهج البلاغه و صحیفهٔ سجّادیّه


ارائه/نظارت/پژوهش:

دکتر حسین مرادی زنجانی،‌استاد مصطفی رزاقی


تاریخ برگزاری:

1401/08/13


دریافت
عنوان:

یکمین کارگاه آموزشی پژوهشی زبان قرآن در نهج البلاغه و صحیفهٔ سجّادیّه


ارائه/نظارت/پژوهش:

دکتر حسین مرادی زنجانی،‌استاد مصطفی رزاقی


تاریخ برگزاری:

1401/07/29


دریافت