زبان قرآن در نهج‌البلاغه و صحیفه سجادیه (کارگاه های آموزشی پژوهشی)


جستجو
شماره: 5
عنوان:

پنجمین کارگاه آموزشی پژوهشی زبان قرآن در نهج البلاغه و صحیفهٔ سجّادیّه


ارائه/نظارت/پژوهش:

دکتر حسین مرادی زنجانی،‌استاد مصطفی رزاقی


تاریخ برگزاری: 1401/09/25
دریافت
شماره: 3
عنوان:

چهارمین کارگاه آموزشی پژوهشی زبان قرآن در نهج البلاغه و صحیفهٔ سجّادیّه


ارائه/نظارت/پژوهش:

دکتر حسین مرادی زنجانی،‌استاد مصطفی رزاقی


تاریخ برگزاری: 1401/09/11
دریافت
شماره: 3
عنوان:

سومین کارگاه آموزشی پژوهشی زبان قرآن در نهج البلاغه و صحیفهٔ سجّادیّه


ارائه/نظارت/پژوهش:

دکتر حسین مرادی زنجانی،‌استاد مصطفی رزاقی


تاریخ برگزاری: 1401/08/27
دریافت
شماره: 2
عنوان:

دوّمین کارگاه آموزشی پژوهشی زبان قرآن در نهج البلاغه و صحیفهٔ سجّادیّه


ارائه/نظارت/پژوهش:

دکتر حسین مرادی زنجانی،‌استاد مصطفی رزاقی


تاریخ برگزاری: 1401/08/13
دریافت
شماره: 1
عنوان:

یکمین کارگاه آموزشی پژوهشی زبان قرآن در نهج البلاغه و صحیفهٔ سجّادیّه


ارائه/نظارت/پژوهش:

دکتر حسین مرادی زنجانی،‌استاد مصطفی رزاقی


تاریخ برگزاری: 1401/07/29
دریافت