فرهنگ حج (سلسله نشست های سمینار علمی فرهنگی)


جستجو
شماره: 5
عنوان:

پنجمین نشست سمینار علمی فرهنگی «فرهنگ حج»


ارائه/نظارت/پژوهش:

دکتر ابوذر پورمحمّدی


تاریخ برگزاری: 1402/04/07
دریافت
شماره: 4
عنوان:

چهارمین نشست سمینار علمی فرهنگی «فرهنگ حج»


ارائه/نظارت/پژوهش:

استاد مصطفی رزاقی


تاریخ برگزاری: 1402/04/05
دریافت
شماره: 3
عنوان:

سومین نشست سمینار علمی فرهنگی «فرهنگ حج»


ارائه/نظارت/پژوهش:

دکتر فرهاد فتح‌زاد


تاریخ برگزاری: 1402/04/03
دریافت
شماره: 2
عنوان:

دومین نشست سمینار علمی فرهنگی «فرهنگ حج»


ارائه/نظارت/پژوهش:

دکتر محسن رجبی قدسی


تاریخ برگزاری: 1402/04/01
دریافت
شماره: 1
عنوان:

یکمین نشست سمینار علمی فرهنگی «فرهنگ حج»


ارائه/نظارت/پژوهش:

دکتر حسین مرادی


تاریخ برگزاری: 1402/03/30
دریافت