قصص قرآن (کارگاه‌های آموزشی پژوهشی)


عنوان:

یکمین کارگاه آموزشی پژوهشی قصص قرآن با موضوع قصۀ یوسف صدّیق در قرآن کریم


ارائه/نظارت/پژوهش:

دکتر محمّدعلی لسانی فشارکی


تاریخ برگزاری:


دریافت
عنوان:

دومین کارگاه آموزشی پژوهشی قصص قرآن با موضوع قصۀ آفرینش در قرآن کریم


ارائه/نظارت/پژوهش:

دکتر محمّدعلی لسانی فشارکی


تاریخ برگزاری:


دریافت
عنوان:

سومین کارگاه آموزشی پژوهشی قصص قرآن با موضوع قصۀ آدم ابوالبشر در قرآن کریم


ارائه/نظارت/پژوهش:

دکتر محمّدعلی لسانی فشارکی


تاریخ برگزاری:


دریافت
عنوان:

چهارمین کارگاه آموزشی پژوهشی قصص قرآن با موضوع قصۀ عیسی مسیح در قرآن کریم


ارائه/نظارت/پژوهش:

دکتر محمّدعلی لسانی فشارکی


تاریخ برگزاری:


دریافت
عنوان:

پنجمین کارگاه آموزشی پژوهشی قصص قرآن با موضوع قصۀ موسی و فرعون در قرآن کریم 1


ارائه/نظارت/پژوهش:

دکتر محمّدعلی لسانی فشارکی


تاریخ برگزاری:


دریافت
عنوان:

ششمین کارگاه آموزشی پژوهشی قصص قرآن با موضوع قصۀ موسی و فرعون در قرآن کریم 2


ارائه/نظارت/پژوهش:

دکتر محمّدعلی لسانی فشارکی


تاریخ برگزاری:


دریافت
عنوان:

هفتمین کارگاه آموزشی پژوهشی قصص قرآن با موضوع قصۀ ایّوب پیامبر در قرآن کریم


ارائه/نظارت/پژوهش:

دکتر محمّدعلی لسانی فشارکی


تاریخ برگزاری:


دریافت
عنوان:

هشتمین کارگاه آموزشی پژوهشی قصص قرآن با موضوع قصۀ کعبه و قبله در قرآن کریم


ارائه/نظارت/پژوهش:

دکتر محمّدعلی لسانی فشارکی


تاریخ برگزاری:


دریافت
عنوان:

نهمین کارگاه آموزشی پژوهشی قصص قرآن با موضوع قصۀ سلیمان در قرآن کریم


ارائه/نظارت/پژوهش:

دکتر محمّدعلی لسانی فشارکی


تاریخ برگزاری:


دریافت
عنوان:

دهمین کارگاه آموزشی پژوهشی قصص قرآن با موضوع قصۀ ابراهیم (ع) در قرآن کریم 1


ارائه/نظارت/پژوهش:

دکتر محمّدعلی لسانی فشارکی


تاریخ برگزاری:


دریافت
عنوان:

یازدهمین کارگاه آموزشی پژوهشی قصص قرآن با موضوع قصۀ ابراهیم (ع) در قرآن کریم 2


ارائه/نظارت/پژوهش:

دکتر محمّدعلی لسانی فشارکی


تاریخ برگزاری:


دریافت
عنوان:

دوازدهمین کارگاه آموزشی پژوهشی قصص قرآن با موضوع قصۀ آدم و ابلیس، هابیل و قابیل در قرآن کریم


ارائه/نظارت/پژوهش:

دکتر محمّدعلی لسانی فشارکی


تاریخ برگزاری:


دریافت
عنوان:

سیزدهمین کارگاه آموزشی پژوهشی قصص قرآن با موضوع قصۀ نوح نبی در قرآن کریم


ارائه/نظارت/پژوهش:

دکتر محمّدعلی لسانی فشارکی


تاریخ برگزاری:

1397/04/11


دریافت
عنوان:

چهاردهمین کارگاه آموزشی پژوهشی قصص قرآن با موضوع قصۀ عاد و ثمود در قرآن کریم


ارائه/نظارت/پژوهش:

دکتر محمّدعلی لسانی فشارکی


تاریخ برگزاری:

1397/05/16


دریافت
عنوان:

پانزدهمین کارگاه آموزشی پژوهشی قصص قرآن با موضوع قصۀ یونس و قوم یونس در قرآن کریم


ارائه/نظارت/پژوهش:

دکتر محمّدعلی لسانی فشارکی


تاریخ برگزاری:

1397/06/14


دریافت
عنوان:

شانزدهمین کارگاه آموزشی پژوهشی قصص قرآن با موضوع قصۀ طالوت و جالوت و داوود نبی در قرآن کریم


ارائه/نظارت/پژوهش:

دکتر محمّدعلی لسانی فشارکی


تاریخ برگزاری:

1397/07/23


دریافت
عنوان:

هفدهمین کارگاه آموزشی پژوهشی قصص قرآن با موضوع قصۀ زکریا و یحیی در قرآن کریم


ارائه/نظارت/پژوهش:

دکتر محمّدعلی لسانی فشارکی


تاریخ برگزاری:

1397/08/14


دریافت
عنوان:

هجدهمین کارگاه آموزشی پژوهشی قصص قرآن با موضوع قصۀ موسی و بنی اسرائیل در قرآن کریم


ارائه/نظارت/پژوهش:

دکتر محمّدعلی لسانی فشارکی


تاریخ برگزاری:

1397/09/07


دریافت
عنوان:

نوزدهمین کارگاه آموزشی پژوهشی قصص قرآن با موضوع قصۀ مؤمن آل فرعون و قارون در قرآن کریم


ارائه/نظارت/پژوهش:

دکتر محمّدعلی لسانی فشارکی


تاریخ برگزاری:

1397/10/11


دریافت
عنوان:

بیستمین کارگاه آموزشی پژوهشی قصص قرآن با موضوع قصۀ مریم مقدّس در قرآن کریم


ارائه/نظارت/پژوهش:

دکتر محمّدعلی لسانی فشارکی


تاریخ برگزاری:

1397/11/16


دریافت