قصص قرآن (کارگاه های آموزشی پژوهشی)


جستجو
شماره: 20
عنوان:

بیستمین کارگاه آموزشی پژوهشی قصص قرآن با موضوع قصۀ مریم مقدّس در قرآن کریم


ارائه/نظارت/پژوهش:

دکتر محمّدعلی لسانی فشارکی


تاریخ برگزاری: 1397/11/16
دریافت
شماره: 19
عنوان:

نوزدهمین کارگاه آموزشی پژوهشی قصص قرآن با موضوع قصۀ مؤمن آل فرعون و قارون در قرآن کریم


ارائه/نظارت/پژوهش:

دکتر محمّدعلی لسانی فشارکی


تاریخ برگزاری: 1397/10/11
دریافت
شماره: 18
عنوان:

هجدهمین کارگاه آموزشی پژوهشی قصص قرآن با موضوع قصۀ موسی و بنی اسرائیل در قرآن کریم


ارائه/نظارت/پژوهش:

دکتر محمّدعلی لسانی فشارکی


تاریخ برگزاری: 1397/09/07
دریافت
شماره: 17
عنوان:

هفدهمین کارگاه آموزشی پژوهشی قصص قرآن با موضوع قصۀ زکریا و یحیی در قرآن کریم


ارائه/نظارت/پژوهش:

دکتر محمّدعلی لسانی فشارکی


تاریخ برگزاری: 1397/08/14
دریافت
شماره: 16
عنوان:

شانزدهمین کارگاه آموزشی پژوهشی قصص قرآن با موضوع قصۀ طالوت و جالوت و داوود نبی در قرآن کریم


ارائه/نظارت/پژوهش:

دکتر محمّدعلی لسانی فشارکی


تاریخ برگزاری: 1397/07/23
دریافت
شماره: 15
عنوان:

پانزدهمین کارگاه آموزشی پژوهشی قصص قرآن با موضوع قصۀ یونس و قوم یونس در قرآن کریم


ارائه/نظارت/پژوهش:

دکتر محمّدعلی لسانی فشارکی


تاریخ برگزاری: 1397/06/14
دریافت
شماره: 14
عنوان:

چهاردهمین کارگاه آموزشی پژوهشی قصص قرآن با موضوع قصۀ عاد و ثمود در قرآن کریم


ارائه/نظارت/پژوهش:

دکتر محمّدعلی لسانی فشارکی


تاریخ برگزاری: 1397/05/16
دریافت
شماره: 13
عنوان:

سیزدهمین کارگاه آموزشی پژوهشی قصص قرآن با موضوع قصۀ نوح نبی در قرآن کریم


ارائه/نظارت/پژوهش:

دکتر محمّدعلی لسانی فشارکی


تاریخ برگزاری: 1397/04/11
دریافت
شماره: 12
عنوان:

دوازدهمین کارگاه آموزشی پژوهشی قصص قرآن با موضوع قصۀ آدم و ابلیس، هابیل و قابیل در قرآن کریم


ارائه/نظارت/پژوهش:

دکتر محمّدعلی لسانی فشارکی


تاریخ برگزاری:
دریافت
شماره: 11
عنوان:

یازدهمین کارگاه آموزشی پژوهشی قصص قرآن با موضوع قصۀ ابراهیم (ع) در قرآن کریم 2


ارائه/نظارت/پژوهش:

دکتر محمّدعلی لسانی فشارکی


تاریخ برگزاری:
دریافت
شماره: 10
عنوان:

دهمین کارگاه آموزشی پژوهشی قصص قرآن با موضوع قصۀ ابراهیم (ع) در قرآن کریم 1


ارائه/نظارت/پژوهش:

دکتر محمّدعلی لسانی فشارکی


تاریخ برگزاری:
دریافت
شماره: 9
عنوان:

نهمین کارگاه آموزشی پژوهشی قصص قرآن با موضوع قصۀ سلیمان در قرآن کریم


ارائه/نظارت/پژوهش:

دکتر محمّدعلی لسانی فشارکی


تاریخ برگزاری:
دریافت
شماره: 8
عنوان:

هشتمین کارگاه آموزشی پژوهشی قصص قرآن با موضوع قصۀ کعبه و قبله در قرآن کریم


ارائه/نظارت/پژوهش:

دکتر محمّدعلی لسانی فشارکی


تاریخ برگزاری:
دریافت
شماره: 7
عنوان:

هفتمین کارگاه آموزشی پژوهشی قصص قرآن با موضوع قصۀ ایّوب پیامبر در قرآن کریم


ارائه/نظارت/پژوهش:

دکتر محمّدعلی لسانی فشارکی


تاریخ برگزاری:
دریافت
شماره: 6
عنوان:

ششمین کارگاه آموزشی پژوهشی قصص قرآن با موضوع قصۀ موسی و فرعون در قرآن کریم 2


ارائه/نظارت/پژوهش:

دکتر محمّدعلی لسانی فشارکی


تاریخ برگزاری:
دریافت
شماره: 5
عنوان:

پنجمین کارگاه آموزشی پژوهشی قصص قرآن با موضوع قصۀ موسی و فرعون در قرآن کریم 1


ارائه/نظارت/پژوهش:

دکتر محمّدعلی لسانی فشارکی


تاریخ برگزاری:
دریافت
شماره: 4
عنوان:

چهارمین کارگاه آموزشی پژوهشی قصص قرآن با موضوع قصۀ عیسی مسیح در قرآن کریم


ارائه/نظارت/پژوهش:

دکتر محمّدعلی لسانی فشارکی


تاریخ برگزاری:
دریافت
شماره: 3
عنوان:

سومین کارگاه آموزشی پژوهشی قصص قرآن با موضوع قصۀ آدم ابوالبشر در قرآن کریم


ارائه/نظارت/پژوهش:

دکتر محمّدعلی لسانی فشارکی


تاریخ برگزاری:
دریافت
شماره: 2
عنوان:

دومین کارگاه آموزشی پژوهشی قصص قرآن با موضوع قصۀ آفرینش در قرآن کریم


ارائه/نظارت/پژوهش:

دکتر محمّدعلی لسانی فشارکی


تاریخ برگزاری:
دریافت
شماره: 1
عنوان:

یکمین کارگاه آموزشی پژوهشی قصص قرآن با موضوع قصۀ یوسف صدّیق در قرآن کریم


ارائه/نظارت/پژوهش:

دکتر محمّدعلی لسانی فشارکی


تاریخ برگزاری:
دریافت