علوم قرآنی (کارگاه های آموزشی پژوهشی)


جستجو
شماره: 8
عنوان:

هشتمین کارگاه آموزشی پژوهشی علوم قرآنی با موضوع علم تاریخ قرآن


ارائه/نظارت/پژوهش:

دکتر محمّدعلی لسانی فشارکی، دکتر حسین مرادی زنجانی


تاریخ برگزاری: 1400/12/10
دریافت
شماره: 7
عنوان:

هفتمین کارگاه آموزشی پژوهشی علوم قرآنی با موضوع علم اسباب نزول


ارائه/نظارت/پژوهش:

دکتر محمّدعلی لسانی فشارکی، دکتر حسین مرادی زنجانی


تاریخ برگزاری: 1400/07/02
دریافت
شماره: 6
عنوان:

ششمین کارگاه آموزشی پژوهشی علوم قرآنی با موضوع علم مشکل القرآن


ارائه/نظارت/پژوهش:

دکتر محمّدعلی لسانی فشارکی، دکتر حسین مرادی زنجانی


تاریخ برگزاری: 1400/06/05
دریافت
شماره: 5
عنوان:

پنجمین کارگاه آموزشی پژوهشی علوم قرآن با موضوع علم ناسخ و منسوخ و رهاوردهای اجتماعی و فرهنگی آن


ارائه/نظارت/پژوهش:

دکتر محمّدعلی لسانی فشارکی، دکتر حسین مرادی زنجانی


تاریخ برگزاری: 1400/04/25
دریافت
شماره: 4
عنوان:

چهارمین کارگاه آموزشی پژوهشی علوم قرآن با موضوع علم قرائات - نشست اوّل


ارائه/نظارت/پژوهش:

دکتر محمّدعلی لسانی فشارکی، دکتر حسین مرادی زنجانی، دکتر الهه شاه پسند


تاریخ برگزاری: 1400/02/12
دریافت
شماره: 4
عنوان:

چهارمین کارگاه آموزشی پژوهشی علوم قرآن با موضوع علم قرائات - نشست دوّم


ارائه/نظارت/پژوهش:

دکتر محمّدعلی لسانی فشارکی، دکتر حسین مرادی زنجانی، دکتر الهه شاه پسند


تاریخ برگزاری: 1400/02/12
دریافت
شماره: 3
عنوان:

سومین کارگاه آموزشی پژوهشی علوم قرآن با موضوع علم محکم و متشابه- نشست اوّل


ارائه/نظارت/پژوهش:

دکتر محمّدعلی لسانی فشارکی، دکتر حسین مرادی زنجانی


تاریخ برگزاری: 1399/09/15
دریافت
شماره: 3
عنوان:

سومین کارگاه آموزشی پژوهشی علوم قرآن با موضوع علم محکم و متشابه- نشست دوّم


ارائه/نظارت/پژوهش:

دکتر محمّدعلی لسانی فشارکی، دکتر حسین مرادی زنجانی


تاریخ برگزاری: 1399/09/15
دریافت
شماره: 2
عنوان:

دومین کارگاه آموزشی پژوهشی علوم قرآن با موضوع علم قصص قرآنی - نشست اوّل


ارائه/نظارت/پژوهش:

دکتر محمّدعلی لسانی فشارکی


تاریخ برگزاری: 1399/05/15
دریافت
شماره: 2
عنوان:

دومین کارگاه آموزشی پژوهشی علوم قرآن با موضوع علم قصص قرآنی - نشست دوّم


ارائه/نظارت/پژوهش:

دکتر محمّدعلی لسانی فشارکی


تاریخ برگزاری: 1399/05/15
دریافت
شماره: 1
عنوان:

یکمین کارگاه آموزشی پژوهشی علوم قرآن با موضوع اعجاز قرآن


ارائه/نظارت/پژوهش:

دکتر محمّدعلی لسانی فشارکی، دکتر حسین مرادی زنجانی


تاریخ برگزاری: 1399/03/26
دریافت