علوم قرآنی (کارگاه‌های آموزشی پژوهشی)


عنوان:

یکمین کارگاه آموزشی پژوهشی علوم قرآن با موضوع اعجاز قرآن


ارائه/نظارت/پژوهش:

دکتر محمّدعلی لسانی فشارکی، دکتر حسین مرادی زنجانی


تاریخ برگزاری:

1399/03/26


دریافت
عنوان:

دومین کارگاه آموزشی پژوهشی علوم قرآن با موضوع علم قصص قرآنی - نشست اوّل


ارائه/نظارت/پژوهش:

دکتر محمّدعلی لسانی فشارکی


تاریخ برگزاری:

1399/05/15


دریافت
عنوان:

دومین کارگاه آموزشی پژوهشی علوم قرآن با موضوع علم قصص قرآنی - نشست دوّم


ارائه/نظارت/پژوهش:

دکتر محمّدعلی لسانی فشارکی


تاریخ برگزاری:

1399/05/15


دریافت
عنوان:

سومین کارگاه آموزشی پژوهشی علوم قرآن با موضوع علم محکم و متشابه- نشست اوّل


ارائه/نظارت/پژوهش:

دکتر محمّدعلی لسانی فشارکی، دکتر حسین مرادی زنجانی


تاریخ برگزاری:

1399/09/15


دریافت
عنوان:

چهارمین کارگاه آموزشی پژوهشی علوم قرآن با موضوع علم قرائات - نشست اوّل


ارائه/نظارت/پژوهش:

دکتر محمّدعلی لسانی فشارکی، دکتر حسین مرادی زنجانی، دکتر الهه شاه پسند


تاریخ برگزاری:

1400/02/12


دریافت
عنوان:

سومین کارگاه آموزشی پژوهشی علوم قرآن با موضوع علم محکم و متشابه- نشست دوّم


ارائه/نظارت/پژوهش:

دکتر محمّدعلی لسانی فشارکی، دکتر حسین مرادی زنجانی


تاریخ برگزاری:

1399/09/15


دریافت
عنوان:

چهارمین کارگاه آموزشی پژوهشی علوم قرآن با موضوع علم قرائات - نشست دوّم


ارائه/نظارت/پژوهش:

دکتر محمّدعلی لسانی فشارکی، دکتر حسین مرادی زنجانی، دکتر الهه شاه پسند


تاریخ برگزاری:

1400/02/12


دریافت
عنوان:

پنجمین کارگاه آموزشی پژوهشی علوم قرآن با موضوع علم ناسخ و منسوخ و رهاوردهای اجتماعی و فرهنگی آن


ارائه/نظارت/پژوهش:

دکتر محمّدعلی لسانی فشارکی، دکتر حسین مرادی زنجانی


تاریخ برگزاری:

1400/04/25


دریافت
عنوان:

ششمین کارگاه آموزشی پژوهشی علوم قرآنی با موضوع علم مشکل القرآن


ارائه/نظارت/پژوهش:

دکتر محمّدعلی لسانی فشارکی، دکتر حسین مرادی زنجانی


تاریخ برگزاری:

1400/06/05


دریافت
عنوان:

هفتمین کارگاه آموزشی پژوهشی علوم قرآنی با موضوع علم اسباب نزول


ارائه/نظارت/پژوهش:

دکتر محمّدعلی لسانی فشارکی، دکتر حسین مرادی زنجانی


تاریخ برگزاری:

1400/07/02


دریافت
عنوان:

هشتمین کارگاه آموزشی پژوهشی علوم قرآنی با موضوع علم تاریخ قرآن


ارائه/نظارت/پژوهش:

دکتر محمّدعلی لسانی فشارکی، دکتر حسین مرادی زنجانی


تاریخ برگزاری:

1400/12/10


دریافت