روش تحقیق موضوعی در قرآن کریم (کارگاه‌های آموزشی پژوهشی)


عنوان:

یکمین کارگاه آموزشی پژوهشی روش تحقیق موضوعی در قرآن کریم با موضوع قضا و قدر


ارائه/نظارت/پژوهش:

دکتر محمّدعلی لسانی فشارکی


تاریخ برگزاری:

1396/01/27


دریافت
عنوان:

دومین کارگاه آموزشی پژوهشی روش تحقیق موضوعی در قرآن کریم با موضوع ولایت


ارائه/نظارت/پژوهش:

دکتر محمّدعلی لسانی فشارکی


تاریخ برگزاری:

1396/04/27


دریافت
عنوان:

سومین کارگاه آموزشی پژوهشی روش تحقیق موضوعی در قرآن کریم با موضوع مقام زن


ارائه/نظارت/پژوهش:

دکتر محمّدعلی لسانی فشارکی


تاریخ برگزاری:

1396/06/15


دریافت
عنوان:

چهارمین کارگاه آموزشی پژوهشی روش تحقیق موضوعی در قرآن کریم با موضوع رضایت


ارائه/نظارت/پژوهش:

دکتر محمّدعلی لسانی فشارکی، استاد اکبر سعیدی


تاریخ برگزاری:

1396/08/23


دریافت
عنوان:

ششمین کارگاه آموزشی پژوهشی روش تحقیق موضوعی در قرآن کریم با موضوع مرگ و برزخ


ارائه/نظارت/پژوهش:

دکتر محمّدعلی لسانی فشارکی


تاریخ برگزاری:

1396/09/13


دریافت
عنوان:

هقتمین کارگاه آموزشی پژوهشی روش تحقیق موضوعی در قرآن کریم با موضوع حسن عاقبت


ارائه/نظارت/پژوهش:

دکتر محمّدعلی لسانی فشارکی


تاریخ برگزاری:

1396/10/20


دریافت
عنوان:

یازدهمین کارگاه آموزشی پژوهشی روش تحقیق موضوعی در قرآن کریم با موضوع خواب و بیداری


ارائه/نظارت/پژوهش:

دکتر محمّدعلی لسانی فشارکی


تاریخ برگزاری:

1398/01/23


دریافت
عنوان:

دوازدهمین کارگاه آموزشی پژوهشی روش تحقیق موضوعی در قرآن کریم با موضوع خواب و رؤیا


ارائه/نظارت/پژوهش:

دکتر محمّدعلی لسانی فشارکی


تاریخ برگزاری:

1398/02/06


دریافت
عنوان:

چهاردهمین کارگاه آموزشی پژوهشی روش تحقیق موضوعی در قرآن کریم با موضوع مکانیزم وحی


ارائه/نظارت/پژوهش:

دکتر حسین مرادی زنجانی و استاد مصطفی رزّاقی


تاریخ برگزاری:

1398/03/31


دریافت
عنوان:

پانزدهمین کارگاه آموزشی پژوهشی روش تحقیق موضوعی در قرآن کریم با ادامۀ موضوع مکانیزم وحی


ارائه/نظارت/پژوهش:

دکتر حسین مرادی زنجانی و استاد مصطفی رزّاقی


تاریخ برگزاری:

1398/04/14


دریافت
عنوان:

شانزدهمین کارگاه آموزشی پژوهشی روش تحقیق موضوعی در قرآن کریم با موضوع فرزندان


ارائه/نظارت/پژوهش:

استاد فاطمه آذرخش و استاد زینب رحیم بروجردی


تاریخ برگزاری:

1398/04/28


دریافت
عنوان:

هفدهمین کارگاه آموزشی پژوهشی روش تحقیق موضوعی در قرآن کریم با موضوع قرآن و رسانه


ارائه/نظارت/پژوهش:

استاد علی اکبر رحیم بروجردی، دکتر ابوذر پورمحمّدی، مهندس محمّدصادق حامدی


تاریخ برگزاری:

1398/05/11


دریافت
عنوان:

هجدهمین کارگاه آموزشی پژوهشی روش تحقیق موضوعی در قرآن کریم با موضوع زیارت قبور و عتبات


ارائه/نظارت/پژوهش:

دکتر محمّدعلی لسانی فشارکی، دکتر حسین مرادی زنجانی


تاریخ برگزاری:

1398/05/25


دریافت
عنوان:

نوزدهمین کارگاه آموزشی پژوهشی روش تحقیق موضوعی در قرآن کریم با موضوع نظم، برنامه ریزی و مهندسی اجتماعی


ارائه/نظارت/پژوهش:

استاد علی اکبر رحیم بروجردی، استاد اکبر سعیدی، مهندس احد سعیدی


تاریخ برگزاری:

1398/06/08


دریافت
عنوان:

بیستمین کارگاه آموزشی پژوهشی روش تحقیق موضوعی در قرآن کریم با موضوع زن سالاری و مرد سالاری


ارائه/نظارت/پژوهش:

استاد فاطمه آذرخش، دکتر حسین مرادی زنجانی


تاریخ برگزاری:

1398/06/22


دریافت
عنوان:

بیست و یکمین کارگاه آموزشی پژوهشی روش تحقیق موضوعی در قرآن کریم با موضوع ازدواج


ارائه/نظارت/پژوهش:

دکتر محمّدعلی لسانی فشارکی، مهندس محمّدصادق حامدی


تاریخ برگزاری:

1398/07/05


دریافت
عنوان:

بیست و دومین کارگاه آموزشی پژوهشی روش تحقیق موضوعی در قرآن کریم با موضوع روانشناسی


ارائه/نظارت/پژوهش:

دکتر محمّدعلی لسانی فشارکی، استاد اکبر سعیدی


تاریخ برگزاری:

1398/07/19


دریافت
عنوان:

بیست و چهارمین کارگاه آموزشی پژوهشی روش تحقیق موضوعی در قرآن کریم با موضوع آموزش و پرورش


ارائه/نظارت/پژوهش:

استاد فاطمه آذرخش، استاد زینب رحیم بروجردی


تاریخ برگزاری:

1398/08/03


دریافت
عنوان:

بیست و پنجمین کارگاه آموزشی پژوهشی روش تحقیق موضوعی در قرآن کریم با موضوع بازی و سرگرمی


ارائه/نظارت/پژوهش:

مهندس محمّدصادق حامدی، استاد مصطفس رزّاقی


تاریخ برگزاری:

1398/08/17


دریافت
عنوان:

بیست و هفتمین کارگاه آموزشی پژوهشی روش تحقیق موضوعی در قرآن کریم با موضوع عوامل و موانع رشد


ارائه/نظارت/پژوهش:

استاد اکبر سعیدی، دکتر فرهاد فتح زاد


تاریخ برگزاری:

1398/09/01


دریافت
عنوان:

بیست و هشتمین کارگاه آموزشی پژوهشی روش تحقیق موضوعی در قرآن کریم با موضوع انسان و تغذیه


ارائه/نظارت/پژوهش:

دکتر محمّدعلی لسانی فشارکی، دکتر حسین مرادی زنجانی


تاریخ برگزاری:

1398/09/15


دریافت
عنوان:

بیست و نهمین کارگاه آموزشی پژوهشی روش تحقیق موضوعی در قرآن کریم با موضوع حلال و حرام


ارائه/نظارت/پژوهش:

استاد مصطفی رزّاقی، دکتر فرهاد فتح زاد


تاریخ برگزاری:

1398/09/29


دریافت
عنوان:

سی امین کارگاه آموزشی پژوهشی روش تحقیق موضوعی در قرآن کریم با موضوع کسب و کار


ارائه/نظارت/پژوهش:

استاد علی اکبر رحیم بروجردی، مهندس احد سعیدی


تاریخ برگزاری:

1398/10/13


دریافت
عنوان:

سی و یکمین کارگاه آموزشی پژوهشی روش تحقیق موضوعی در قرآن کریم با موضوع نیایش


ارائه/نظارت/پژوهش:

استاد زینب رحیم بروجردی، استاد منصوره توسلی


تاریخ برگزاری:

1398/10/27


دریافت
عنوان:

سی و سومین کارگاه آموزشی پژوهشی روش تحقیق موضوعی در قرآن کریم با موضوع بدعت و بدعت گذاری


ارائه/نظارت/پژوهش:

دکتر فرهاد فتح زاد، دکتر حسین مرادی زنجانی


تاریخ برگزاری:

1398/11/25


دریافت
عنوان:

سی و چهارمین کارگاه آموزشی پژوهشی روش تحقیق موضوعی در قرآن کریم با موضوع اطلاع رسانی و تبلیغات


ارائه/نظارت/پژوهش:

دکتر محمّدعلی لسانی فشارکی، استاد اکبر سعیدی


تاریخ برگزاری:

1398/12/16


دریافت
عنوان:

سی و پنجمین کارگاه آموزشی پژوهشی روش تحقیق موضوعی در قرآن کریم با موضوع فقه قرآنی


ارائه/نظارت/پژوهش:

دکتر محمّدعلی لسانی فشارکی، دکتر حسین مرادی زنجانی


تاریخ برگزاری:

1398/12/23


دریافت
عنوان:

سی و دومین کارگاه آموزشی پژوهشی روش تحقیق موضوعی در قرآن کریم با موضوع خلاقیت


ارائه/نظارت/پژوهش:

مهندس محمّدصادق حامدی، استاد اکبر سعیدی


تاریخ برگزاری:

1398/11/11


دریافت
عنوان:

سی و ششمین کارگاه آموزشی پژوهشی روش تحقیق موضوعی در قرآن کریم با موضوع شرک و توحید


ارائه/نظارت/پژوهش:

دکتر محمّدعلی لسانی فشارکی


تاریخ برگزاری:

1399/04/27


دریافت
عنوان:

سی و هفتمین کارگاه آموزشی پژوهشی روش تحقیق موضوعی در قرآن کریم با ادامۀ موضوع شرک و توحید


ارائه/نظارت/پژوهش:

دکتر محمّدعلی لسانی فشارکی


تاریخ برگزاری:

1399/05/10


دریافت
عنوان:

سی و هشتمین کارگاه آموزشی پژوهشی روش تحقیق موضوعی در قرآن کریم با موضوع مجموعه تحقیق های موضوعی فشرده در قرآن کریم- نشست اوّل


ارائه/نظارت/پژوهش:

پژوهشگران داوطلب و نظارت دکتر محمّدعلی لسانی فشارکی و دکتر حسین مرادی زنجانی


تاریخ برگزاری:

1399/11/23


دریافت
عنوان:

سی و هشتمین کارگاه آموزشی پژوهشی روش تحقیق موضوعی در قرآن کریم با موضوع مجموعه تحقیق های موضوعی فشرده در قرآن کریم- نشست دوّم


ارائه/نظارت/پژوهش:

پژوهشگران داوطلب و نظارت دکتر محمّدعلی لسانی فشارکی و دکتر حسین مرادی زنجانی


تاریخ برگزاری:

1399/11/24


دریافت
عنوان:

سی و نهمین کارگاه آموزشی پژوهشی روش تحقیق موضوعی در قرآن کریم با موضوع مجموعه تحقیق های موضوعی فشرده در قرآن کریم


ارائه/نظارت/پژوهش:

پژوهشگران داوطلب و نظارت دکتر محمّدعلی لسانی فشارکی و دکتر حسین مرادی زنجانی


تاریخ برگزاری:

1400/03/07


دریافت
عنوان:

چهلمین کارگاه آموزشی پژوهشی روش تحقیق موضوعی در قرآن کریم با موضوع مجموعه تحقیق های موضوعی فشرده در قرآن کریم


ارائه/نظارت/پژوهش:

پژوهشگران داوطلب و نظارت دکتر محمّدعلی لسانی فشارکی و دکتر حسین مرادی زنجانی


تاریخ برگزاری:

1400/03/21


دریافت
عنوان:

چهل و یکمین کارگاه آموزشی پژوهشی روش تحقیق موضوعی در قرآن کریم با موضوع مجموعه تحقیق های موضوعی فشرده در قرآن کریم


ارائه/نظارت/پژوهش:

پژوهشگران داوطلب و نظارت دکتر محمّدعلی لسانی فشارکی و دکتر حسین مرادی زنجانی


تاریخ برگزاری:

1400/04/04


دریافت
عنوان:

چهل و دوّمین کارگاه آموزشی پژوهشی روش تحقیق موضوعی در قرآن کریم با موضوع مجموعه تحقیق های موضوعی فشرده در قرآن کریم


ارائه/نظارت/پژوهش:

پژوهشگران داوطلب و نظارت دکتر محمّدعلی لسانی فشارکی و دکتر حسین مرادی زنجانی


تاریخ برگزاری:

1400/04/18


دریافت
عنوان:

چهل و سوّمین کارگاه آموزشی پژوهشی روش تحقیق موضوعی در قرآن کریم با موضوع مجموعه تحقیق های موضوعی فشرده در قرآن کریم


ارائه/نظارت/پژوهش:

پژوهشگران داوطلب و نظارت دکتر محمّدعلی لسانی فشارکی و دکتر حسین مرادی زنجانی


تاریخ برگزاری:

1400/05/01


دریافت
عنوان:

چهل و چهارمین کارگاه آموزشی پژوهشی روش تحقیق موضوعی در قرآن کریم با موضوع مجموعه تحقیق های موضوعی فشرده در قرآن کریم


ارائه/نظارت/پژوهش:

پژوهشگران داوطلب و نظارت دکتر محمّدعلی لسانی فشارکی و دکتر حسین مرادی زنجانی


تاریخ برگزاری:

1400/05/15


دریافت
عنوان:

چهل و پنجمین کارگاه آموزشی پژوهشی روش تحقیق موضوعی در قرآن کریم با موضوع مجموعه تحقیق های موضوعی فشرده در قرآن کریم


ارائه/نظارت/پژوهش:

پژوهشگران داوطلب و نظارت دکتر محمّدعلی لسانی فشارکی و دکتر حسین مرادی زنجانی


تاریخ برگزاری:

1400/05/29


دریافت
عنوان:

چهل و ششمین کارگاه آموزشی پژوهشی روش تحقیق موضوعی در قرآن کریم با موضوع مجموعه تحقیق های موضوعی فشرده در قرآن کریم


ارائه/نظارت/پژوهش:

پژوهشگران داوطلب و نظارت دکتر محمّدعلی لسانی فشارکی و دکتر حسین مرادی زنجانی


تاریخ برگزاری:

1400/06/12


دریافت
عنوان:

پنجاه و ششمین کارگاه آموزشی پژوهشی روش تحقیق موضوعی در قرآن کریم با موضوع «کارآفرینی»


ارائه/نظارت/پژوهش:

مهندس احد سعیدی، استاد علی اکبر رحیم بروجردی


تاریخ برگزاری:

1401/04/19


دریافت