سوره‌شناسی (کارگاه‌های آموزشی پژوهشی)


عنوان:

دهمین کارگاه آموزشی پژوهشی سوره شناسی (دورۀ جدید) با موضوع سورۀ مبارکۀ فتح


ارائه/نظارت/پژوهش:

دکتر محمّدعلی لسانی فشارکی, دکتر حسین مرادی زنجانی


تاریخ برگزاری:


دریافت
عنوان:

سوّمین کارگاه آموزشی پژوهشی سوره شناسی (دورۀ جدید) با موضوع سورۀ مبارکۀ زمر


ارائه/نظارت/پژوهش:

دکتر محمّدعلی لسانی فشارکی


تاریخ برگزاری:


دریافت
عنوان:

چهارمین کارگاه آموزشی پژوهشی سوره شناسی (دورۀ جدید) با موضوع سورۀ مبارکۀ قمر


ارائه/نظارت/پژوهش:

دکتر محمّدعلی لسانی فشارکی


تاریخ برگزاری:


دریافت
عنوان:

پنجمین کارگاه آموزشی پژوهشی سوره شناسی (دورۀ جدید) با موضوع سورۀ مبارکۀ احقاف


ارائه/نظارت/پژوهش:

دکتر محمّدعلی لسانی فشارکی


تاریخ برگزاری:


دریافت
عنوان:

ششمین کارگاه آموزشی پژوهشی سوره شناسی (دورۀ جدید) با موضوع سورۀ مبارکۀ انفال


ارائه/نظارت/پژوهش:

دکتر محمّدعلی لسانی فشارکی


تاریخ برگزاری:


دریافت
عنوان:

هفتمین کارگاه آموزشی پژوهشی سوره شناسی (دورۀ جدید) با موضوع سورۀ مبارکۀ انعام


ارائه/نظارت/پژوهش:

دکتر محمّدعلی لسانی فشارکی


تاریخ برگزاری:


دریافت