سوره‌شناسی (کارگاه های آموزشی پژوهشی)


جستجو
شماره: 22
عنوان:

کارگاه آموزشی پژوهشی سوره شناسی (دورۀ جدید) با ارائه مجموعه تحقیق‌های فشرده سوره‌شناسی سوره‌های مختلف قرآن کریم


ارائه/نظارت/پژوهش:

نظارت دکتر حسین مرادی و استاد اکبر سعیدی و با ارائه پژوهشگران داوطلب


تاریخ برگزاری: 1401/06/11
دریافت
شماره: 21
عنوان:

کارگاه آموزشی پژوهشی سوره شناسی (دورۀ جدید) با ارائه مجموعه تحقیق‌های فشرده سوره‌شناسی سوره‌های مختلف قرآن کریم


ارائه/نظارت/پژوهش:

نظارت دکتر حسین مرادی و استاد اکبر سعیدی و با ارائه پژوهشگران داوطلب


تاریخ برگزاری: 1401/05/28
دریافت
شماره: 20
عنوان:

کارگاه آموزشی پژوهشی سوره شناسی (دورۀ جدید) با ارائه مجموعه تحقیق‌های فشرده سوره‌شناسی سوره‌های مختلف قرآن کریم


ارائه/نظارت/پژوهش:

نظارت دکتر حسین مرادی و استاد اکبر سعیدی و با ارائه پژوهشگران داوطلب


تاریخ برگزاری: 1401/04/31
دریافت
شماره: 19
عنوان:

کارگاه آموزشی پژوهشی سوره شناسی (دورۀ جدید) با ارائه مجموعه تحقیق‌های فشرده سوره‌شناسی سوره‌های مختلف قرآن کریم


ارائه/نظارت/پژوهش:

نظارت دکتر حسین مرادی و استاد اکبر سعیدی و با ارائه پژوهشگران داوطلب


تاریخ برگزاری: 1401/04/31
دریافت
شماره: 18
عنوان:

کارگاه آموزشی پژوهشی سوره شناسی (دورۀ جدید) با ارائه مجموعه تحقیق‌های فشرده سوره‌شناسی سوره‌های مختلف قرآن کریم


ارائه/نظارت/پژوهش:

نظارت دکتر حسین مرادی و استاد اکبر سعیدی و با ارائه پژوهشگران داوطلب


تاریخ برگزاری: 1401/03/20
دریافت
شماره: 17
عنوان:

کارگاه آموزشی پژوهشی سوره شناسی (دورۀ جدید) با ارائه مجموعه تحقیق‌های فشرده سوره‌شناسی سوره‌های مختلف قرآن کریم


ارائه/نظارت/پژوهش:

نظارت دکتر حسین مرادی و استاد اکبر سعیدی و با ارائه پژوهشگران داوطلب


تاریخ برگزاری: 1401/03/06
دریافت
شماره: 16
عنوان:

کارگاه آموزشی پژوهشی سوره شناسی (دورۀ جدید) با ارائه مجموعه تحقیق‌های فشرده سوره‌شناسی سوره‌های مختلف قرآن کریم


ارائه/نظارت/پژوهش:

نظارت دکتر حسین مرادی و استاد اکبر سعیدی و با ارائه پژوهشگران داوطلب


تاریخ برگزاری: 1401/02/23
دریافت
شماره: 15
عنوان:

کارگاه آموزشی پژوهشی سوره شناسی (دورۀ جدید) با ارائه مجموعه تحقیق‌های فشرده سوره‌شناسی سوره‌های مختلف قرآن کریم


ارائه/نظارت/پژوهش:

نظارت دکتر حسین مرادی و استاد اکبر سعیدی و با ارائه پژوهشگران داوطلب


تاریخ برگزاری: 1400/12/13
دریافت
شماره: 14
عنوان:

کارگاه آموزشی پژوهشی سوره شناسی (دورۀ جدید) با ارائه مجموعه تحقیق‌های فشرده سوره‌شناسی سوره‌های مختلف قرآن کریم


ارائه/نظارت/پژوهش:

نظارت دکتر حسین مرادی و استاد اکبر سعیدی و با ارائه پژوهشگران داوطلب


تاریخ برگزاری: 1400/11/29
دریافت
شماره: 13
عنوان:

کارگاه آموزشی پژوهشی سوره شناسی (دورۀ جدید) با ارائه مجموعه تحقیق‌های فشرده سوره‌شناسی سوره‌های مختلف قرآن کریم


ارائه/نظارت/پژوهش:

نظارت دکتر حسین مرادی و استاد اکبر سعیدی و با ارائه پژوهشگران داوطلب


تاریخ برگزاری: 1400/11/15
دریافت
شماره: 12
عنوان:

کارگاه آموزشی پژوهشی سوره شناسی (دورۀ جدید) با ارائه مجموعه تحقیق‌های فشرده سوره‌شناسی سوره‌های مختلف قرآن کریم


ارائه/نظارت/پژوهش:

نظارت دکتر حسین مرادی و استاد اکبر سعیدی و با ارائه پژوهشگران داوطلب


تاریخ برگزاری: 1400/11/01
دریافت
شماره: 11
عنوان:

کارگاه آموزشی پژوهشی سوره شناسی (دورۀ جدید) با ارائه مجموعه تحقیق‌های فشرده سوره‌شناسی سوره‌های مختلف قرآن کریم


ارائه/نظارت/پژوهش:

نظارت دکتر حسین مرادی و استاد اکبر سعیدی و با ارائه پژوهشگران داوطلب


تاریخ برگزاری: 1400/10/17
دریافت
شماره: 10
عنوان:

دهمین کارگاه آموزشی پژوهشی سوره شناسی (دورۀ جدید) با موضوع سورۀ مبارکۀ فتح


ارائه/نظارت/پژوهش:

دکتر محمّدعلی لسانی فشارکی, دکتر حسین مرادی زنجانی


تاریخ برگزاری: 1400/10/10
دریافت
شماره: 9
عنوان:

نهمین کارگاه آموزشی پژوهشی سوره شناسی (دورۀ جدید) با موضوع سورۀ مبارکۀ ملک


ارائه/نظارت/پژوهش:

دکتر محمّدعلی لسانی فشارکی دانشگاه ولیعصر رفسنجان


تاریخ برگزاری:
دریافت
شماره: 7
عنوان:

هفتمین کارگاه آموزشی پژوهشی سوره شناسی (دورۀ جدید) با موضوع سورۀ مبارکۀ انعام


ارائه/نظارت/پژوهش:

دکتر محمّدعلی لسانی فشارکی


تاریخ برگزاری:
دریافت
شماره: 6
عنوان:

ششمین کارگاه آموزشی پژوهشی سوره شناسی (دورۀ جدید) با موضوع سورۀ مبارکۀ انفال


ارائه/نظارت/پژوهش:

دکتر محمّدعلی لسانی فشارکی


تاریخ برگزاری:
دریافت
شماره: 5
عنوان:

پنجمین کارگاه آموزشی پژوهشی سوره شناسی (دورۀ جدید) با موضوع سورۀ مبارکۀ احقاف


ارائه/نظارت/پژوهش:

دکتر محمّدعلی لسانی فشارکی


تاریخ برگزاری:
دریافت
شماره: 4
عنوان:

چهارمین کارگاه آموزشی پژوهشی سوره شناسی (دورۀ جدید) با موضوع سورۀ مبارکۀ قمر


ارائه/نظارت/پژوهش:

دکتر محمّدعلی لسانی فشارکی


تاریخ برگزاری:
دریافت
شماره: 3
عنوان:

سوّمین کارگاه آموزشی پژوهشی سوره شناسی (دورۀ جدید) با موضوع سورۀ مبارکۀ زمر


ارائه/نظارت/پژوهش:

دکتر محمّدعلی لسانی فشارکی


تاریخ برگزاری:
دریافت