عاشوراشناسی (سلسله نشست‌های سمینار علمی فرهنگی)


عنوان:

یکمین نشست سمینار علمی فرهنگی عاشوراشناسی


ارائه/نظارت/پژوهش:

دکتر محمّدعلی لسانی فشارکی


تاریخ برگزاری:

1399/05/31


دریافت
عنوان:

دومین نشست سمینار علمی فرهنگی عاشوراشناسی


ارائه/نظارت/پژوهش:

دکتر محمّدعلی لسانی فشارکی


تاریخ برگزاری:

1399/06/02


دریافت
عنوان:

سومین نشست سمینار علمی فرهنگی عاشوراشناسی


ارائه/نظارت/پژوهش:

دکتر محمّدعلی لسانی فشارکی


تاریخ برگزاری:

1399/06/06


دریافت
عنوان:

چهارمین نشست سمینار علمی فرهنگی عاشوراشناسی


ارائه/نظارت/پژوهش:

دکتر محمّدعلی لسانی فشارکی


تاریخ برگزاری:

1399/06/10


دریافت
عنوان:

پنجمین نشست سمینار علمی فرهنگی عاشوراشناسی


ارائه/نظارت/پژوهش:

دکتر محمّدعلی لسانی فشارکی


تاریخ برگزاری:

1399/06/12


دریافت
عنوان:

ششمین نشست سمینار علمی فرهنگی عاشوراشناسی


ارائه/نظارت/پژوهش:

دکتر محمّدعلی لسانی فشارکی


تاریخ برگزاری:

1399/06/16


دریافت
عنوان:

هفتمین نشست سمینار علمی فرهنگی عاشوراشناسی


ارائه/نظارت/پژوهش:

دکتر حسین مرادی زنجانی


تاریخ برگزاری:

1399/06/20


دریافت
عنوان:

هشتمین نشست سمینار علمی فرهنگی عاشوراشناسی


ارائه/نظارت/پژوهش:

دکتر محمّدعلی لسانی فشارکی


تاریخ برگزاری:

1399/06/23


دریافت
عنوان:

نهمین نشست سمینار علمی فرهنگی عاشوراشناسی


ارائه/نظارت/پژوهش:

استاد مصطفی رزاقی


تاریخ برگزاری:

1399/06/26


دریافت
عنوان:

دهمین نشست سمینار علمی فرهنگی عاشوراشناسی


ارائه/نظارت/پژوهش:

دکتر محمّدعلی لسانی فشارکی


تاریخ برگزاری:

1399/06/30


دریافت
عنوان:

یازدهمین نشست سمینار علمی فرهنگی عاشوراشناسی


ارائه/نظارت/پژوهش:

دکتر محمّدعلی لسانی فشارکی


تاریخ برگزاری:

1399/07/06


دریافت
عنوان:

دوازدهمین نشست سمینار علمی فرهنگی عاشوراشناسی


ارائه/نظارت/پژوهش:

دکتر محمّدعلی لسانی فشارکی


تاریخ برگزاری:

1399/07/13


دریافت
عنوان:

سیزدهمین نشست سمینار علمی فرهنگی عاشوراشناسی


ارائه/نظارت/پژوهش:

دکتر محمّدعلی لسانی فشارکی


تاریخ برگزاری:

1399/07/20


دریافت
عنوان:

چهاردهمین نشست سمینار علمی فرهنگی عاشوراشناسی


ارائه/نظارت/پژوهش:

دکتر محمّدعلی لسانی فشارکی


تاریخ برگزاری:

1399/07/27


دریافت
عنوان:

پانزدهمین نشست سمینار علمی فرهنگی عاشوراشناسی


ارائه/نظارت/پژوهش:

دکتر محمّدعلی لسانی فشارکی


تاریخ برگزاری:

1399/08/11


دریافت
عنوان:

شانزدهمین نشست سمینار علمی فرهنگی عاشوراشناسی


ارائه/نظارت/پژوهش:

دکتر محمّدعلی لسانی فشارکی


تاریخ برگزاری:

1399/08/18


دریافت
عنوان:

هفدهمین نشست سمینار علمی فرهنگی عاشوراشناسی


ارائه/نظارت/پژوهش:

دکتر محمّدعلی لسانی فشارکی


تاریخ برگزاری:

1399/08/25


دریافت
عنوان:

هجدهمین نشست سمینار علمی فرهنگی عاشوراشناسی


ارائه/نظارت/پژوهش:

دکتر محمّدعلی لسانی فشارکی


تاریخ برگزاری:

1399/09/09


دریافت
عنوان:

نوزدهمین نشست سمینار علمی فرهنگی عاشوراشناسی


ارائه/نظارت/پژوهش:

دکتر محمّدعلی لسانی فشارکی


تاریخ برگزاری:

1399/09/16


دریافت
عنوان:

بیستمین نشست سمینار علمی فرهنگی عاشوراشناسی


ارائه/نظارت/پژوهش:

دکتر شیوا مدرس زاده، استاد زینب رحیم بروجردی


تاریخ برگزاری:

1399/09/30


دریافت