عاشوراشناسی (سلسله نشست های سمینار علمی فرهنگی)


جستجو
شماره: 20
عنوان:

بیستمین نشست سمینار علمی فرهنگی عاشوراشناسی


ارائه/نظارت/پژوهش:

دکتر شیوا مدرس زاده، استاد زینب رحیم بروجردی


تاریخ برگزاری: 1399/09/30
دریافت
شماره: 19
عنوان:

نوزدهمین نشست سمینار علمی فرهنگی عاشوراشناسی


ارائه/نظارت/پژوهش:

دکتر محمّدعلی لسانی فشارکی


تاریخ برگزاری: 1399/09/16
دریافت
شماره: 18
عنوان:

هجدهمین نشست سمینار علمی فرهنگی عاشوراشناسی


ارائه/نظارت/پژوهش:

دکتر محمّدعلی لسانی فشارکی


تاریخ برگزاری: 1399/09/09
دریافت
شماره: 17
عنوان:

هفدهمین نشست سمینار علمی فرهنگی عاشوراشناسی


ارائه/نظارت/پژوهش:

دکتر محمّدعلی لسانی فشارکی


تاریخ برگزاری: 1399/08/25
دریافت
شماره: 16
عنوان:

شانزدهمین نشست سمینار علمی فرهنگی عاشوراشناسی


ارائه/نظارت/پژوهش:

دکتر محمّدعلی لسانی فشارکی


تاریخ برگزاری: 1399/08/18
دریافت
شماره: 15
عنوان:

پانزدهمین نشست سمینار علمی فرهنگی عاشوراشناسی


ارائه/نظارت/پژوهش:

دکتر محمّدعلی لسانی فشارکی


تاریخ برگزاری: 1399/08/11
دریافت
شماره: 14
عنوان:

چهاردهمین نشست سمینار علمی فرهنگی عاشوراشناسی


ارائه/نظارت/پژوهش:

دکتر محمّدعلی لسانی فشارکی


تاریخ برگزاری: 1399/07/27
دریافت
شماره: 13
عنوان:

سیزدهمین نشست سمینار علمی فرهنگی عاشوراشناسی


ارائه/نظارت/پژوهش:

دکتر محمّدعلی لسانی فشارکی


تاریخ برگزاری: 1399/07/20
دریافت
شماره: 12
عنوان:

دوازدهمین نشست سمینار علمی فرهنگی عاشوراشناسی


ارائه/نظارت/پژوهش:

دکتر محمّدعلی لسانی فشارکی


تاریخ برگزاری: 1399/07/13
دریافت
شماره: 11
عنوان:

یازدهمین نشست سمینار علمی فرهنگی عاشوراشناسی


ارائه/نظارت/پژوهش:

دکتر محمّدعلی لسانی فشارکی


تاریخ برگزاری: 1399/07/06
دریافت
شماره: 10
عنوان:

دهمین نشست سمینار علمی فرهنگی عاشوراشناسی


ارائه/نظارت/پژوهش:

دکتر محمّدعلی لسانی فشارکی


تاریخ برگزاری: 1399/06/30
دریافت
شماره: 9
عنوان:

نهمین نشست سمینار علمی فرهنگی عاشوراشناسی


ارائه/نظارت/پژوهش:

استاد مصطفی رزاقی


تاریخ برگزاری: 1399/06/26
دریافت
شماره: 8
عنوان:

هشتمین نشست سمینار علمی فرهنگی عاشوراشناسی


ارائه/نظارت/پژوهش:

دکتر محمّدعلی لسانی فشارکی


تاریخ برگزاری: 1399/06/23
دریافت
شماره: 7
عنوان:

هفتمین نشست سمینار علمی فرهنگی عاشوراشناسی


ارائه/نظارت/پژوهش:

دکتر حسین مرادی زنجانی


تاریخ برگزاری: 1399/06/20
دریافت
شماره: 6
عنوان:

ششمین نشست سمینار علمی فرهنگی عاشوراشناسی


ارائه/نظارت/پژوهش:

دکتر محمّدعلی لسانی فشارکی


تاریخ برگزاری: 1399/06/16
دریافت
شماره: 5
عنوان:

پنجمین نشست سمینار علمی فرهنگی عاشوراشناسی


ارائه/نظارت/پژوهش:

دکتر محمّدعلی لسانی فشارکی


تاریخ برگزاری: 1399/06/12
دریافت
شماره: 4
عنوان:

چهارمین نشست سمینار علمی فرهنگی عاشوراشناسی


ارائه/نظارت/پژوهش:

دکتر محمّدعلی لسانی فشارکی


تاریخ برگزاری: 1399/06/10
دریافت
شماره: 3
عنوان:

سومین نشست سمینار علمی فرهنگی عاشوراشناسی


ارائه/نظارت/پژوهش:

دکتر محمّدعلی لسانی فشارکی


تاریخ برگزاری: 1399/06/06
دریافت
شماره: 2
عنوان:

دومین نشست سمینار علمی فرهنگی عاشوراشناسی


ارائه/نظارت/پژوهش:

دکتر محمّدعلی لسانی فشارکی


تاریخ برگزاری: 1399/06/02
دریافت
شماره: 1
عنوان:

یکمین نشست سمینار علمی فرهنگی عاشوراشناسی


ارائه/نظارت/پژوهش:

دکتر محمّدعلی لسانی فشارکی


تاریخ برگزاری: 1399/05/31
دریافت