سمینارهای علمی


عنوان:

بیست و یکمین سمینار علمی با موضوع رونمایی و معرفی کتاب درسنامهٔ علم قرائات(در آستانهٔ چاپ و نشر) تالیف دکتر محمدعلی لسانی فشارکی


ارائه/نظارت/پژوهش:

دکتر حسین مرادی زنجانی


تاریخ برگزاری:

1400/03/06


دریافت
عنوان:

بیست و دومین سمینار علمی با موضوع مطالعه و بررسی کتاب منش الهی انسانی قرآن (در مرحله بین تألیف و نشر)


ارائه/نظارت/پژوهش:

دکتر محمّدعلی لسانی فشارکی


تاریخ برگزاری:

1400/03/14


دریافت
عنوان:

سی و سومین سمینار علمی با موضوع ابیات طف گفتاری در باب اشعار مسیر عاشورای سالار شهیدان و یاران


ارائه/نظارت/پژوهش:

دکتر ابوالفضل خوش‌منش


تاریخ برگزاری:

1400/06/18


دریافت
عنوان:

سی و ششمین سمینار علمی با موضوع منشور فرهنگ قرآنی (پژوهشی در 22 سورۀ پایانی قرآن)


ارائه/نظارت/پژوهش:

دکتر محمّدعلی لسانی فشارکی


تاریخ برگزاری:

1400/07/16


دریافت
عنوان:

سی و پنجمین سمینار علمی با موضوع چیستی، چرایی و چگونگی سرمایه‌گذاری


ارائه/نظارت/پژوهش:

دکتر سیّدعلی سجّادی


تاریخ برگزاری:

1400/07/13


دریافت
عنوان:

سی‌امین سمینار علمی با موضوع رونمایی سورۀ عشق در قرآن‌کریم


ارائه/نظارت/پژوهش:

دکتر محمّدعلی لسانی فشارکی


تاریخ برگزاری:

1400/05/07


دریافت
عنوان:

سی و هفتمین سمینار علمی با موضوع حزب مفصّل، باب و لباب قرآن (آموزش و جایگاه آن در اندیشه و بینش اسلامی)


ارائه/نظارت/پژوهش:

دکتر ابوالفضل خوش‌منش


تاریخ برگزاری:

1400/07/22


دریافت
عنوان:

پنجاه و دوّمین سمینار علمی با موضوع چیستی و چرایی کارآفرینی


ارائه/نظارت/پژوهش:

استاد علی‌اکبر رحیم بروجردی


تاریخ برگزاری:

1400/10/02


دریافت
عنوان:

پنجاه و سوّمین سمینار علمی با موضوع سیر تحوّل تفسیر قرآن به زبان فارسی


ارائه/نظارت/پژوهش:

دکتر حسین مرادی زنجانی


تاریخ برگزاری:

1400/10/09


دریافت
عنوان:

پنجاه و پنجمین سمینار علمی با موضوع «عنصر فرهنگی استخاره در آئین اسلام»


ارائه/نظارت/پژوهش:

دکتر محمّدعلی لسانی فشارکی


تاریخ برگزاری:

1400/11/07


دریافت
عنوان:

پنجاه و هفتمین سمینار علمی با موضوع «تبیین سند تحوّل آموزش و پرورش»


ارائه/نظارت/پژوهش:

دکتر رضا مددی


تاریخ برگزاری:

1400/11/14


دریافت
عنوان:

پنجاه و هشتمین سمینار علمی با موضوع «مناسبات حکمرانی و هنر در ایران معاصر»


ارائه/نظارت/پژوهش:

استاد اسماعیل پناهی


تاریخ برگزاری:

1400/11/21


دریافت
عنوان:

پنجاه و نهمین سمینار علمی با موضوع «فلسفه برای کودکان و نوجوانان (فبک)»


ارائه/نظارت/پژوهش:

استاد مریم مدرس‌زاده


تاریخ برگزاری:

1400/11/28


دریافت
عنوان:

شصتمین سمینار علمی با موضوع «حدیث افتراق و فرقه ناجیه»


ارائه/نظارت/پژوهش:

استاد فاطمه آذرخش


تاریخ برگزاری:

1400/12/03


دریافت
عنوان:

شصت و یکمین سمینار علمی با موضوع «ضرورت آشنایی با مبانی کامپیوتر»


ارائه/نظارت/پژوهش:

مهندس محمَدصادق حامدی


تاریخ برگزاری:

1400/12/05


دریافت
عنوان:

شصت و دومین سمینار علمی با موضوع «جایگاه و نقش تحلیلگران خط مشی در بیان قرآن کریم»


ارائه/نظارت/پژوهش:

جناب آقای دکتر هاشم سوداگر


تاریخ برگزاری:

1400/12/12


دریافت
عنوان:

شصت و سومین سمینار علمی با موضوع «دعای استخاره در صحیفه سجادیه»


ارائه/نظارت/پژوهش:

دکتر محمّدعلی لسانی فشارکی


تاریخ برگزاری:

1400/12/17


دریافت
عنوان:

شصت و چهارمین سمینار علمی با موضوع «شیوه‌های سازندۀ راهنمای تحصیلی»


ارائه/نظارت/پژوهش:

استاد امیرحسین شاددل


تاریخ برگزاری:

1400/12/19


دریافت
عنوان:

شصت و پنجمین سمینار علمی با موضوع «شیوه‌های تدوین و تألیف یافته‌های تحقیق موضوعی در قرآن کریم»


ارائه/نظارت/پژوهش:

دکتر هاشم سوداگر


تاریخ برگزاری:

1400/12/23


دریافت
عنوان:

شصت و ششمین سمینار علمی با موضوع «زمزم سرود شعبان (مروری بر شرح و ترجمۀ مناجات شعبانیه)»


ارائه/نظارت/پژوهش:

دکتر محمّدعلی لسانی فشارکی


تاریخ برگزاری:

1400/12/25


دریافت
عنوان:

شصت و هفتمین سمینار علمی با موضوع «بررسی کتاب سیمای صابران در قرآن کریم»


ارائه/نظارت/پژوهش:

مهندس محمّدصادق حامدی


تاریخ برگزاری:

1401/01/09


دریافت
عنوان:

هفتاد و نهمین سمینار علمی با موضوع «آئین جمع‌خوانی حدیث شریف کساء»


ارائه/نظارت/پژوهش:

دکتر محمّدعلی لسانی فشارکی


تاریخ برگزاری:

1401/03/11


دریافت
عنوان:

شصت و هشتمین سمینار علمی با موضوع «آئین ختم انعام و جایگاه فرهنگی و ترویجی آن»


ارائه/نظارت/پژوهش:

دکتر محمّدعلی لسانی فشارکی


تاریخ برگزاری:

1401/01/11


دریافت
عنوان:

شصت و هشتمین سمینار علمی با موضوع «موعودباوری در اساطیر ایرانی» در ادامۀ کارگاه «قیام مهدی موعود حسن ختام سیرۀ نبوی»


ارائه/نظارت/پژوهش:

استاد مریم مدرس‌زاده


تاریخ برگزاری:

1401/01/16


دریافت
عنوان:

هفتادمین سمینار علمی با موضوع «تاریخ شفاهی روش یا دانش؟»


ارائه/نظارت/پژوهش:

سرکار خانم مهندس شهناز جبل‌عاملی


تاریخ برگزاری:

1401/01/18


دریافت
عنوان:

هفتاد و یکمین سمینار علمی با موضوع «فراخوان اذان سیمای اسلام»


ارائه/نظارت/پژوهش:

دکتر محمّدعلی لسانی فشارکی


تاریخ برگزاری:

1401/01/21


دریافت
عنوان:

هفتاد و دوّمین سمینار علمی با موضوع «تحقیق موضوعی قلب در قرآن کریم»


ارائه/نظارت/پژوهش:

مهندس محسن امیری


تاریخ برگزاری:

1401/01/31


دریافت
عنوان:

هفتاد و سوّمین سمینار علمی با موضوع «مکاتب فلسفی تعلیم و تربیت»


ارائه/نظارت/پژوهش:

مهندس محمّدصادق حامدی


تاریخ برگزاری:

1401/02/22


دریافت
عنوان:

هفتاد و چهارمین سمینار علمی با موضوع «تربیت سلبی از دیدگاه دکتر عبدالعظیم کریمی»


ارائه/نظارت/پژوهش:

استاد منصوره شرکت توسّلی


تاریخ برگزاری:

1401/02/27


دریافت
عنوان:

هفتاد و پنجمین سمینار علمی با موضوع «عصمت انبیا ع از منظر قرآن»


ارائه/نظارت/پژوهش:

جناب آقای دکتر سیّدجواد نعمتی


تاریخ برگزاری:

1401/02/29


دریافت
عنوان:

هفتاد و ششمین سمینار علمی با موضوع «چیستی درام، تراژدی و کمدی»


ارائه/نظارت/پژوهش:

استاد سیّدمهدی سجّادی


تاریخ برگزاری:

1401/03/03


دریافت
عنوان:

هفتاد و هفتمین سمینار علمی با موضوع «زبان ترکی و گسترۀ تاریخی جغرافیایی آن»


ارائه/نظارت/پژوهش:

استاد مصطفی رزاقی


تاریخ برگزاری:

1401/03/05


دریافت
عنوان:

هفتاد و هشتمین سمینار علمی با موضوع «مدیریت در مکتب قرآن (1)»


ارائه/نظارت/پژوهش:

استاد اکبر سعیدی


تاریخ برگزاری:

1401/03/10


دریافت
عنوان:

هشتادمین سمینار علمی با موضوع «مبحث توبه از کتاب مجهة البیضاء»


ارائه/نظارت/پژوهش:

استاد منصوره شرکت توسّلی


تاریخ برگزاری:

1401/03/17


دریافت
عنوان:

هشتاد و یکمین سمینار علمی با موضوع «ادبیات تطبیقی (1)»


ارائه/نظارت/پژوهش:

استاد زینب رحیم بروجردی


تاریخ برگزاری:

1401/03/19


دریافت
عنوان:

هشتاد و دوّمین سمینار علمی با موضوع «مهارت‌های جهانی کار با کامپیوتر»


ارائه/نظارت/پژوهش:

مهندس محمّدصادق حامدی


تاریخ برگزاری:

1401/03/19


دریافت
عنوان:

هشتاد و سوّمین سمینار علمی با موضوع «طرح‌های نو در آموزش قرآن»


ارائه/نظارت/پژوهش:

سرکار خانم استاد فاطمه رستم‌زاده


تاریخ برگزاری:

1401/03/31


دریافت
عنوان:

هشتاد و چهارمین سمینار علمی با موضوع «مرگ زیبا»


ارائه/نظارت/پژوهش:

دکتر محمّدعلی لسانی فشارکی


تاریخ برگزاری:

1401/04/02


دریافت
عنوان:

هشتاد و پنجمین سمینار علمی با موضوع «مسئلۀ اهدای عضو و ضرورت ترویج آن»


ارائه/نظارت/پژوهش:

سفیر محترم انجمن اهدای عضو ایران سرکار خانم آفرنده


تاریخ برگزاری:

1401/04/07


دریافت
عنوان:

هشتاد و ششمین سمینار علمی با موضوع «مصوّرسازی آیات قرآن»


ارائه/نظارت/پژوهش:

جناب آقای دکتر مهدی افضلی


تاریخ برگزاری:

1401/04/09


دریافت
عنوان:

هشتاد و هفتمین سمینار علمی با موضوع «روایت و اجرا دو رکن هنر آشیقی»


ارائه/نظارت/پژوهش:

استاد مصطفی رزاقی


تاریخ برگزاری:

1401/04/14


دریافت
عنوان:

هشتاد و هشتمین سمینار علمی با موضوع «گزارش تحقیق موضوعی سقط جنین در قرآن کریم»


ارائه/نظارت/پژوهش:

استاد خدیجه محمّدخان


تاریخ برگزاری:

1401/04/16


دریافت
عنوان:

هشتاد و نهمین سمینار علمی با موضوع «ضوابط بکارگیری الحان در قرائت قرآن» (مطالعۀ موردی: سورۀ تحریم)


ارائه/نظارت/پژوهش:

دکتر حسین مرادی زنجانی


تاریخ برگزاری:

1401/04/21


دریافت
عنوان:

نودمین سمینار علمی با موضوع «آیندۀ فنّاوری‌های نو ظهور» (1. هوش مصنوعی)


ارائه/نظارت/پژوهش:

دکتر میثم علیپور


تاریخ برگزاری:

1401/04/23


دریافت
عنوان:

نود و یکمین سمینار علمی با موضوع «آشنایی با زبان‌های هندواروپایی»


ارائه/نظارت/پژوهش:

استاد سیّدمحمّدمهدی سجّادی


تاریخ برگزاری:

1401/04/30


دریافت
عنوان:

نود و دوّمین سمینار علمی با موضوع «حج در قاب عکس و خاطره»


ارائه/نظارت/پژوهش:

جناب آقای حاج سیّدعلی مظلومی


تاریخ برگزاری:

1401/05/02


دریافت
عنوان:

نود و سوّمین سمینار علمی با موضوع «روایت حج»


ارائه/نظارت/پژوهش:

جناب آقای دکتر علی حسن‌نیا


تاریخ برگزاری:

1401/05/04


دریافت
عنوان:

نود و چهارمین سمینار علمی با موضوع «کارآفرینی را از کجا شروع کنیم؟»


ارائه/نظارت/پژوهش:

مهندس احد سعیدی


تاریخ برگزاری:

1401/05/25


دریافت
عنوان:

نود و پنجمین سمینار علمی با موضوع «تفسیر تطبیقی کاربردی سورۀ یوسف (1)»


ارائه/نظارت/پژوهش:

دکتر محمّدعلی لسانی فشارکی


تاریخ برگزاری:

1401/05/27


دریافت
عنوان:

نود و ششمین سمینار علمی با موضوع «تکنولوژی تفکّر»


ارائه/نظارت/پژوهش:

دکتر ابوذر پورمحمّدی


تاریخ برگزاری:

1401/05/29


دریافت
عنوان:

نود و هفتمین سمینار علمی با موضوع «حلقۀ مفقوده در زنجیرهٔ تفسیری غرب اسلامی»


ارائه/نظارت/پژوهش:

جناب آقای دکتر روح‌الله محمّدعلی‌نژاد


تاریخ برگزاری:

1401/06/01


دریافت
عنوان:

نود و هشتمین سمینار علمی با موضوع «ویرایش و لزوم و اهمیت آن»


ارائه/نظارت/پژوهش:

جناب استاد سیدجلیل شاهری لنگرودی


تاریخ برگزاری:

1401/06/03


دریافت
عنوان:

نود و نهمین سمینار علمی با موضوع «انجیر، گفته‌ها و ناگفته‌ها»


ارائه/نظارت/پژوهش:

مهندس محمّدصادق حامدی


تاریخ برگزاری:

1401/06/08


دریافت
عنوان:

یکصدمین سمینار علمی با موضوع «فیلمنامه نویسی (1)»


ارائه/نظارت/پژوهش:

استاد سیّدمحمّد مهدی سجّادی


تاریخ برگزاری:

1401/06/10


دریافت